Show simple item record

Analiza wpływu migracji na zachorowalność na choroby zakaźne w Polsce

dc.contributor.authorSowizdraniuk, Piotr
dc.contributor.authorSowizdraniuk, Joanna
dc.date.accessioned2019-07-25T10:44:01Z
dc.date.available2019-07-25T10:44:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2019, nr 1, s. 91-101.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/26173
dc.description.abstractPrzyczynami wielkich ruchów migracyjnych najczęściej są konfl ikty wojenne i katastrofy naturalne. Jednak przemieszczaniu się ludzi sprzyja także rozwój infrastruktury, w tym lotnictwa cywilnego, oraz globalizacja – podróże w celach turystycznych, ekonomicznych lub w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Celem opracowania jest charakterystyka i ocena skali zjawiska migracji ludności i jej skutków dla sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski. Obecnie niewiele wiadomo na temat zasięgu przenoszenia chorób importowanych w Europie. Migracja i przywożone infekcje zmieniają dystrybucję chorób zakaźnych w naszym regionie, a wzrost liczby migrantów i uchodźców ma coraz większe znaczenie dla epidemiologii chorób zakaźnych. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że choroby zakaźne są związane przede wszystkim z ubóstwem, narażeniem na infekcje i niepełnym statusem szczepień. Obecnie odnotowuje się wzrost zachorowań na odrę i wirusowe zapalenie wątroby, zwłaszcza typu A i B; natomiast małe lub wręcz znikome ryzyko zachorowania dotyczy chorób przenoszonych przez wektor, jak np. schistosomatoza, malaria, leiszmanioza. Należy zaznaczyć, że w przypadku wielu chorób istnieje możliwość zapobiegania im poprzez szczepienia ochronne oraz poprawę warunków sanitarnych i bytowych.pl
dc.description.abstractThe causes of the great migratory movements are most often war confl icts, natural disasters and natural disasters, but the movement of people is also conducive to the development of infrastructure, including civil aviation and globalization - traveling for tourism, economic, seeking a place of better existence. The aim of the study is to characterize and assess the scale of the phenomenon of migration of the population and its eff ects on the health situation of Polish citizens. Currently, we don’t know much about the extent of transmission of diseases imported in Europe. Migration and imported infections are changing the distribution of infectious diseases in our region, the increase in the number of migrants and refugees is increasingly important for the epidemiology of infectious diseases. WHO experts emphasize that infectious diseases are primarily associated with poverty, exposure to infections and incomplete vaccination status. Currently, the increase in cases of measles, and hepatitis especially of type A and B is observed, while the low or almost negligible risk of disease concerns diseases transmitted by the vector, such as schistosomiasis, malaria, and leishmaniosis. It should be noted that in the case of many diseases, it is possible to prevent them by protective vaccinations and improve sanitary and living conditions.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmigracjapl
dc.subjectuchodźcypl
dc.subjectchoroby zakaźnepl
dc.subjectMigrationpl
dc.subjectrefugeepl
dc.subjectinfectious diseasespl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleAnaliza wpływu migracji na zachorowalność na choroby zakaźne w Polscepl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0858-pis-2019-1-007


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska