Show simple item record

Alkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie

dc.contributor.authorJabłońska, Elżbieta
dc.date.accessioned2017-06-30T11:39:37Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:41:45Z
dc.date.available2017-06-30T11:39:37Z
dc.date.available2018-11-09T18:41:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2016, nr 2 (19), s. 89-100.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/13061
dc.descriptionArtykuł recenzowany / peer-reviewed articlepl
dc.description.abstractNadużywanie alkoholu powoduje wiele negatywnych skutków, w tym często rozluźnienie więzów społecznych i zawodowych. Jest uznawane za jeden z czynników sprzyjających przestępczości; wpływając na zaburzenie zachowania, nasila agresję, osłabia samokontrolę, powoduje zmiany organiczne skutkujące zaburzeniami osobowości. W badaniach założono hipotezę, że patologie występujące w rodzinie, w szczególności nadużywanie alkoholu, mogą w sposób znaczący wpływać na kształtowanie się osobowości przyszłego zabójcy. Badania oparto na opiniach psychologicznych i psychiatrycznych znajdująych się w aktach Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawach o przestępstwo z artykułu 148 i artykułu 13 § 1 w związku z artykułem 148 k.k. z lat 1998–2014. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzona została hipoteza, że większość zabójców pochodziła z rodzin, gdzie nadużywany był alkohol, a nadto, że to osoby nadużywające alkohol częściej niż osoby niepijące stają się zabójcami, bądź ofiarami zabójstw.pl
dc.description.abstractAlcohol abuse causes many negative effects. These often include the loosening of social and professional ties. Alcohol abuse is considered to be one of the risk factors which contributes to criminal actions. By influencing behavioural problems, it potentiates aggression, undermines self-control and contributes to organic changes which result in personality disorders. The study advances a hypothesis that the pathologies which occur in a particular family, especially alcohol abuse, can significantly influence the formation of the personality of a future murderer. These studies have been based on the psychological and psychiatric opinions which are among the records of the District Court in Krosno in cases involving offences under Article 148 and Article 13 § 1 in relation to Article 148 of the Polish Criminal Code (1999–2014). As a result of the study carried out, the hypothesis that most of the murderers belonged to the families which were affected by alcohol abuse has been confirmed. Furthermore, it has been also found that those who abuse alcohol are more prone to become murderers, or victims of murders.en
dc.language.isoplpl
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzabójstwopl
dc.subjectzabójcapl
dc.subjectalkoholpl
dc.subjectmurderpl
dc.subjectmurdererpl
dc.subjectalcoholpl
dc.subjectKrosnopl
dc.subjectprawo karnepl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherKryminologia
dc.titleAlkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośniepl
dc.title.alternativeAlcohol as a criminogenic and victimogenic risk factor in offences of murder as shown in the cases adjudicated by the District Court in Krosnopl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska