Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2014

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2014

Spis treści:

Tommaso Edoardo Frosini, Dostęp do Internetu jako prawo podstawowe

Luiz Guilherme Marinoni, Kontrola zgodności z Konwencją (amerykańska konwencja o ochronie praw człowieka)

Irena Czaja-Hliniak, Kontrola w mieście metropolitalnym jako aspekt bezpieczeństwa finansowego

Henriett Rab, Czy system opieki społecznej może przejść przez drzwi prawa prywatnego?

Oleksandr Kovalyshyn, Rodzaje podmiotów gospodarczych na Ukrainie: kwestie regulacji prawnych

Peter Sipka, Marton Leó Zaccaria, Możliwe skutki pojawienia się opłat związanych z wniesieniem skargi w węgierskim prawie pracy

Artur Bochenek, Zakres wyłączenia stosowania ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego gminie w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych

Dominika Bek, Znaczenie odmienności kulturowej sprawcy dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego

Dorota Mieczkowska, Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2014

Spis treści:

Christian Bachhiesl, Szkoła Kryminologii w Grazu — Instytut Kryminalistyczny na Uniwersytecie w Grazu (1912—1978)

Matthias Jacobs, Ostatnie zmiany w orzecznictwie dotyczącym europejskiego prawa pracy i praw a socjalnego

Tomasz Milej, Wschodnioafrykańskich (TGCL), Uniwersytet Dares Salaam, Tanzania Istota praw obywatelstwa Unii w najnowszym orzecznictwie TSUE—potencjał i ograniczenia

Marcin Andreasik, Daniel Karkut, Jacek Mazurkiewicz, Bartosz Mierzwiński, Mateusz Popielas, Karolina Trzeciak-Wach, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska, Orwell w realu, czyli o systemie Echelon z perspektywy polskiego prawa

Tamas Fezer, Rekodyfikacja praw a cywilnego na Węgrzech

Anna Konert, Odpowiedzialność cywilna biur podróży w USA w św ietle orzecznictwa

Renata Pawlik, Znamiona ilościowe w procesie kontrawencjonalizacji w kontekście zasady nullum crimen sine lege — wybrane zagadnienia

Michał Kobylarz, Jakub Gałka, Pojęcie informacji przetworzonej w kontekście dostępu do informacji publicznej

Piotr Zaporowski, Wskazanie w firm ie statusu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz przedsiębiorcy będącego fundacją

Izabela Pilarczyk, Poszukiwanie prawdy w p rocesie cywilnym

Rafał Dubowski, Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Uwagi de lege ferenda w świetle ustawy deregulacyjnej

Adam Wróbel, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia oczywistego przestępstwa

Julita Kostka-Twór, Prawnofinansowe aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i UE

Krzysztof A. Wójcik, Uzyskanie informacji objętych tajemnicą bankową w sprawach dotyczących przestępstw powszechnych i skarbowych

Cezary Wiśniewski, Karta bankowa w ujęciu art. 278 Kodeksu karnego


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2014
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014) Bachhiesl, Christian; Jacobs, Matthias; Milej, Tomasz; Andreasik, Marcin; Karkut, Daniel; Mazurkiewicz, Jacek; Mierzwiński, Bartosz; Popielas, Mateusz; Trzeciak-Wach, Karolina; Zaporowska, Maria; Zaporowska, Zofia; Fézer, Tamás; Konert, Anna; Pawlik, Renata; Kobylarz, Michał; Gałka, Jakub; Zaporowski, Piotr; Pilarczyk, Izabela; Dubowski, Rafał; Wróbel, Adam; Kostka-Twór, Julita; Wójcik, Krzysztof A.; Wiśniewski, Cezary; Sala-Szczypiński, Marcin; Frosini, Tommaso Edoardo; Janowski, Paweł; Zaccaria, Márton Leó; Mroczyński-Szmaj, Łukasz; Mądel, Mateusz; Solarski, Szymon; Załucki, Mariusz; Szuba-Boroń, Anna; Garlicki, Lech; Jamróz, Adam; Grzybowski, Marian; Maciąg, Zbigniew; Maciąg, Zbigniew
  • Pozycja
    Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2014
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014) Frosini, Tommaso Edoardo; Marinoni, Luiz Guilherme; Czaja-Hliniak, Irena; Rab, Henriett; Kovalyshyn, Oleksandr; Sipka, Péter; Zaccaria, Márton Leó; Bochenek, Artur; Bek, Dominika; Mieczkowska, Dorota; Adamus, Rafał; Antoniuk, Jarosław R.; Zaporowski, Piotr; Skoczeń, Katarzyna; Szuba-Boroń, Anna; Załucki, Mariusz; Maciąg, Zbigniew