Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2010

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XIII, 2010

Spis treści:

Anna Fermus-Bobowiec, Iwona Szpringer, Przegląd sposobów powstania służebności – od prawa rzymskiego do współczesnego prawa polskiego

Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Intercyza między dawnymi a nowymi czasy

Joanna Machut-Kowalczyk, Dzieje opieki na ziemiach polskich

Marcin Głuszak, Interpretacja prawa w rezolucjach Rady Nieustającej

Kinga Guziak, Adwokat w postępowaniu cywilnym w sprawach objętych przymusem adwokackim (z wyboru i z urzędu) na terenie byłego zaboru austriackiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane zagadnienia

Jakub Kotliński, Wprowadzenie austriackiej procedury cywilnej z 1895 r. na tle polskiej prasy galicyjskiej

Władysław Piotr Wlaźlak, Obsada personalna konsystorzy generalnych w diecezji włocławskiej, czyli kaliskiej (1818–1918)

Grzegorz Smyk, Źródła prawa administracyjnego w cesarstwie rosyjskim

Robert Jastrzębski, Geneza i znaczenie klauzuli rebus sic stantibus w polskim prawie prywatnym

Tomasz J. Kotliński, Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym

Anna Tarnowska, Samorządem, jak ongiś, Polska stać będzie. Zagadnienia genezy, podstawy prawnej, funkcjonowania i prób reformy samorządu wojewódzkiego w II RP, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Wielkopolski

Karol Siemaszko, Konstrukcja podżegania i pomocnictwa w pracach nad polskim kodeksem karnym z 11 VII 1932 r

Michał Pyziak, Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych na ziemiach polskich. Od Rady Stanu Księstwa Warszawskiego do współczesności

Wacław Uruszczak, Z takim sposobem uprawiania nauki zgodzić się nie można! Twórczość historyczno-prawna ks. dra hab. Stanisława Tymosza z lat 2003–2008


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIII
    (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010) Fermus-Bobowiec, Anna; Szpringer, Iwona; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Głuszak, Marcin; Guziak, Kinga; Kotliński, Jakub; Wlaźlak, Władysław Piotr; Smyk, Grzegorz; Jastrzębski, Robert; Kotliński, Tomasz J.; Tarnowska, Anna; Siemaszko, Karol; Pyziak, Michał; Uruszczak, Wacław; Malec, Jerzy