Ocena przydatności metody SMOG do wyceny wartości złóż węglowodorów w sprawozdaniach finansowych firm naftowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1641-4381
eISSN
2391-677X
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Abstrakt
Prezentowany artykuł dotyczy raportowanej przez koncerny naftowe miary wartości złóż węglowodorów nazywanej wystandardyzowaną wartością zdyskontowanych przepływów gotówki ze złóż ropy i gazu ziemnego (SMOG). Przedsiębiorstwa naftowe notowane na rynkach regulowanych przez Amerykańską Komisję ds. Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) mają obowiązek raportowania tej wielkości w ramach dodatkowej, nieaudytowanej informacji załączanej do sprawozdań finansowych. Omówiono ewolucję metodologii obliczania SMOG oraz dokonano analizy użyteczności informacji o wartości SMOG z punktu widzenia interesariuszy. Przepro-wadzono analizę dostępnej literatury naukowej i biznesowej przedmiotu oraz przeprowadzono porównawczą analizę wpływu wartości SMOG na wycenę rynkową czterech globalnych koncernów naftowych. W konkluzji stwierdzono małą przydatność omawianej miary z punktu widzenia interesariuszy, wynikającą z wielości stosowanych uproszczeń, które sprzyjają powstawaniu problemów związanych z interpretacją otrzymanych wyników.
The paper presented here relates to a notion of Standardized Measure of Discounted Future Net Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves (SMOG) to be reported by oil and gas companies. Entities listed on markets regulated by the U.S. Security Exchange Commission (SEC) are obliged to include into their financial statements a SMOG calculation as a part of the Supplementary Oil and Gas information. This section remains unaudited. The article presents evolution of prescribed methodology. Further an analysis of SMOG’s usability from the standpoint of key stakeholders is performed. This is followed by a review of related scientific and business literature and supplemented by a comparative statistical analysis of the SMOG’s impact on market valuation of selected four global oil companies. In conclusion a low utility of the SMOG information is identified, resulting from oversim-plification of applied methodology and contrasted with a number of important challenges faced by those willing to apply it.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012, T. 67 (123), s. 115-133.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska