Open Archival Information System (OAIS) - standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Podstawą projektowanych i implementowanych systemów depozytowych dla publikacji elektronicznych jest obecnie referencyjny model organizacji i funkcjonowania archiwów elektronicznych OAIS, zaakceptowany przez International Organization for Standardization (ISO) jako norma postępowania w zakresie długoterminowej archiwizacji dokumentów elektronicznych. OAIS jest utożsamiany z organizacją, złożoną z ludzi i stosownej infrastruktury, której działania koncentrują się na długoterminowym przechowywaniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu publikacji elektronicznych. Prezentacja struktury informacji OAIS, modelu otoczenia archiwum oraz schematu funkcjonowania archiwum dostarczają nazewnictwa i opisu kluczowych komponentów archiwum elektronicznego, a także zachodzących w nim procesów. Przez fakt uznania OAIS za standard ISO, zarówno model referencyjny, jak i zaproponowane w nim nazewnictwo zostały powszechnie przyjęte i są stosowane w międzynarodowej dyskusji fachowców, służącej wymianie doświadczeń w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych. Model referencyjny OAIS stał się również bazą dla opracowania systemu depozytowego publikacji elektronicznych Deposit System for Electronic Publikactions DSEP. System ten umożliwia realizację zadań związanych z długoterminową archiwizacją publikacji elektronicznych w ścisłej współpracy z funkcjonującym systemem bibliotecznym, archiwalnym lub muzealnym. Ma on stanowić jego integralną część i wykorzystywać jego infrastrukturę. Jednak OAIS i DSEP dostarczają tylko teoretycznego opisu wymagań stawianych organizacji i funkcjonowaniu bibliotecznych, archiwalnych oraz muzealnych systemów depozytowych dla dokumentów elektronicznych. Opracowania wymagają wciąż struktury dla implementacji tych modeli w praktyce.
Currently designed and implemented deposit systems for electronic publications are based on the reference model of organization and functioning of electronic archives called Open Archival Information System (OAIS), accepted by International Organization for Standardization (ISO) as a standard for proceeding in the long term preservation of electronic publications. OAIS is identified as an organisation consisting of people and systems that accepted the responsibility to preserve information and make it available for a designated community. Three OAIS concepts (OAIS environment, information and high-level external interactions) provide the nomenclature and describe key components of electronic archive and it’s activities. By the fact of acceptance of OAIS as the ISO standard, reference model and proposed nomenclature have been commonly caught and used in discussions of professionals. OAIS reference model was also a base to work up a Deposit System for Electronic Publications. DSEP was designed as a system allowing to long term preservation of electronic publications in tight cooperation with currently functioning library, archival or museum system. DSEP should be an integral component of the system and use it’s infrastructure. OAIS and DSEP are only theoretical descriptions of requirements for organisations and functioning of library, archival and museum deposit systems for electronic documents. There is still a need of practical implementation of systems.
Opis
Wersja recenzowana artykułu dostępna jest w publikacji "Przegląd Biblioteczny 2005, nr 3" (ISSN: 0033-202X) wydanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Peer-reviewed version of the article was published in "Library Review 2005, No. 3" (ISSN: 0033-202X) issued by Polish Librarians' Associtation
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna