Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 2 (XXXV): Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie i turystyce

Abstrakt
Z wprowadzenia:"W niniejszym numerze proponujemy czytelnikom nową w naszym kwartalniku problematykę bezpieczeństwa i ryzyka w sporcie i turystyce, postanawiając tym samym poszerzyć pole tematyczne czasopisma o zagadnienia dotychczas pomijane lub traktowane w naukach o bezpieczeństwie marginalnie. A przecież sport i turystyka są przedmiotem badań nie tylko w naukach o kulturze fizycznej, lecz także w naukach o zdrowiu, historiografii, naukach prawnych etc. Zdaniem zespołu autorskiego warto otwierać nowe pola badawcze w naukach o bezpieczeństwie, bowiem we współczesnych, rozwiniętych społeczeństwach zachodnich sport zarówno w wersji wyczynowej, jak i rekreacyjnej oraz rozmaite formy turystyki stanowią nader ważny element życia jednostek i społeczeństw. Jest to powszechnie praktykowana forma spędzania czasu wolnego i dbałości o zdrowie, a także sposób kształtowania życia emocjonalnego tak jednostek, jak i całych społeczeństw. Turystyka i rekreacja są także znaczącym sektorem gospodarki w sferze usług. Produkcja i obrót handlowy coraz bardziej zróżnicowanym sprzętem sportowym stanowi z kolei nader rentowny segment biznesu i wpływa na rozwój dyscyplin wyczynowych oraz rekreacji, umożliwiając bicie kolejnych rekordów oraz rozwój nowych odmian już istniejących dyscyplin sportowych. Obok produkcji zbrojeniowej jest bez wątpienia czynnikiem rozwoju nowoczesnych technologii materiałowych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
sport, rodzaje sportu, sporty ekstremalne, ryzyko, stres, temperamentalne determinanty odporności, bezpieczeństwo sportowca, bezpieczeństwo kibica, narciarstwo, wypadki narciarskie, dekalog FIS, bezpieczeństwo, ratownictwo narciarskie, ratownictwo górskie, wypadki snowboardowe, epidemiologia wypadków, turystyka jaskiniowa, ratownictwo jaskiniowe, wypadki jaskiniowe, kraje Maghrebu, terroryzm, organizacje islamistyczne, turystyka zagraniczna, cyberbezpieczeństwo, cyberzagrożenia, igrzyska olimpijskie, sport and its types, extreme sports, risk, stress, temperamental determinants of resistance, athlete’s safety, fan’s safety, skiing, ski accidents, FIS Decalogue, safety, ski rescue, mountain rescue, accidents, epidemiology of accidents, cave tourism, emergency, cave rescue, cave accidents, Maghreb countries, terrorism, Islam organisations, foreign tourism, cybersecurity, cyber threats, Olympic Games, Sport, Sportarten, Extremsport, Risiko, Stress, temperamentbedingte Bestimmungsfaktoren der Widerstandsfähigkeit, Sicherheit des Sportlers, Sicherheit des Sportfans, Skifahren, Skiunfälle, Die 10 FIS-Verhaltensregeln, Sicherheit, Skirettung, Bergrettung, Epidemiologie der Unfälle, Höhlentourismus, Höhlenrettung, Höhlenunfälle, Maghreb-Staaten, Terrorismus, islamistische Organisationen, Auslandstourismus, Cybersicherheit, Cyberrisiken, Olympische Spiele, спорт, виды спорта, экстремальные виды спорта, риск, стресс, детерминанты психологической устойчивости, безопасность спортсмена, безопас- ность болельщика, лыжный спорт, травмы в горнолыжном спорте, 10 правил пове- дения на склоне Международной федерации лыжного спорта – «Белый Кодекс FIS», безопасность, лыжная горноспасательная служба, горноспасательная служба, лыжная спасательная служба, несчастные случаи, сноубордиче- ские травмы, лыжные травмы, рост несчастных случаев, спе
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska