Szkoła jako środowisko wspierające kształtowanie prozdrowotnych postaw - kontekst pedagogiczno-zdrowotny

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-3203
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Abstrakt
Rodzina i szkoła to środowiska, które odgrywają kluczową rolę dla rozwoju i funkcjonowania człowieka. Socjalizacja pierwotna i edukacja nieformalna mogą stanowić i/lub stanowią wstęp do socjalizacji wtórnej i edukacji formalnej, dlatego też zwraca się szczególną uwagę na współpracę tych dwóch siedlisk. Artykuł nawiązuje do zadań i roli szkoły, jakie powinny być przez nią realizowane i jaką odgrywa w kształtowaniu prozdrowotnych postaw uczniów. Podkreśla również znaczenie szkoły jako instytucji, na której spoczywa największy ciężar, a zarazem odpowiedzialność za efekty edukacji zdrowotnej. Każda poprawnie zaplanowana edukacja nie może być pozbawiona ewaluacji, dzięki której uzyskuje się informację zwrotną na temat jakości zrealizowanej edukacji. Bez wątpienia edukacja zdrowotna prowadzona w szkole, może być wstępem do budowania świadomości zdrowotnej młodych ludzi, a zarazem całego społeczeństwa, gdyż to siedlisko z różnych względów sprzyja realizowaniu działań edukacyjnych. Zmniejszenie kontroli rodziców i osób znaczących dla dziecka jest pewnego rodzaju pułapką na zagrożenia współczesnego świata, gdyż umiejętność dokonywania racjonalnych wyborów kształtuje się wraz z wiekiem, zatem w okresie dzieciństwa nie jest jeszcze wystarczająco utrwalona. W związku z powyższym, zarówno rodzina jak i szkoła powinny być siedliskami wspierającymi umacnianie zdrowia i realizowanie procesu edukacyjnego, bowiem tylko spójność i współpraca ww. środowisk może dziecko utwierdzić w przekonaniu co do słuszności podejmowanych działań prozdrowotnych. Wszelkie sprzeczności będą budziły niepokój i wątpliwości, co może stanowić zagrożenie i być punktem wyjścia do zachowań inicjacyjnych.
Family and school are the environments that play a key role in the development and functioning of the human being. The primary socialization and informal education can provide or provide access to the secondary socialization and formal education, so it is very important to pay particular attention to the cooperation of these two habitats. The article refers to the tasks and role of the school, which should be implemented by it. Moreover it shows the role they play in shaping of the health-promoting attitudes of students. It also underlines the importance of the school as the institution, which bears the greatest burden and also responsibility for the effects of health education. Each properly planned education cannot be deprived of the evaluation, which allows to obtain the feedback on the quality of realized education. Undoubtedly, health education carried out in the school may be a prelude to building a health awareness young man and at the same time the whole society, as a habitat with a variety of reasons, favors the implementation of educational activities. Reduction of the control of parents and significant people for the child is a kind of trap for the threats of the modern world, because the ability of making rational choices strengthens with age, therefore in childhood is not yet shaped. Therefore, both the family and the school should be the environments that promote the strengthening of health and implementation of the educational process, because only the aforementioned consistency and cooperation of those environments, can confirm a child in the conviction of the rightness to undertaken health-promoting actions. Any conflicts will arouse anxiety and doubts, which may cause a threat and be the starting point for the initiation behaviors.
Opis
Artykuł recenzowany/ peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu (Polish Review of Health Sciences) 2014, nr 1 (38), s. 69-74.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska