Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych w Korei. Geneza, założenia i działalność

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Fenomen Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, utworzonej po najbardziej krwawym i niebezpiecznym konflikcie okresu bipolarnego rozdarcia świata, polega na samym fakcie jej zaistnienia i próbach ustabilizowania sytuacji polityczno-militarnej na Półwyspie Koreańskim. Po wielu miesiącach wojny między Koreą Północną a Południową, front ustabilizował się wzdłuż 38 równoleżnika i ta linia do dziś jest granicą pomiędzy obydwoma państwami koreańskimi. Podpisanie 27 lipca 1953 r. układu rozejmowego zakończyło konflikt zbrojny, który okazał się najbardziej krwawym epizodem zimnej wojny. Do przestrzegania warunków porozumienia powołano dwie międzynarodowe komisje państw neutralnych: Komisję Nadzorczą Państw Neutralnych (Neutral Nations Supervisory Commission - NNSC), w skład której wchodzili przedstawiciele Polski, Czechosłowacji, Szwajcarii i Szwecji oraz Komisję Repatriacyjną Państw Neutralnych (Neutral Nations Repatriation Commission - NNRC), do której należały te państwa oraz Indie.
The essence of the phenomenon of the Neutral Nations Supervisory Commission, established after the most gory and dangerous conflict of the time of bipolar division of the world is the very existence of the Commission, and attempts at stabilisation of the political and military situation in the Korean Peninsula. After many months of war between North and South Koreas, the line of the front stabilised along the 38th parallel, a line that is the border between the two Korean states to this day. The signing of the cease-fire on 27th July 1953 put an end to the armed conflict, which turned out to be the most blood-spattered episode of the Cold War. Two international commissions of neutral states were created to supervise compliance to the treaty. These were the Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC), with representatives of Poland, Channel Slovakia, Switzerland, and Sweden; and the Neutral Nations Repatriation Commission (NNRC), whose members included the above-mentioned states and India.
Феномен Комиссии нейтральных стран-наблюдателей, образованной после наиболее кровавого и опасного конфликта биполярного периода раздела мира, заключается в самом факте её создания и попытках стабилизации политиче- ско-военной ситуации на Корейском полуострове. После многих месяцев войны между Северной и Южной Кореей, фронт стабилизировался по 38-й параллели. Эта линия по сей день является границей между двумя корейскими государствами. Подписание 27 июля 1953 года договора о перемирии окончило вооружённый конфликт, который был самым кровавым эпизодом холодной войны. Для осуществления контроля за соблюдением договора были созданы две международные комиссии нейтральных государств: Комиссия нейтральных стран-наблюдателей (Neutral Nations Supervisory Commission - NNSC), в состав которой входили представители Польши, Чехословакии, Швейцарии и Швеции, а также Комиссия нейтральных стран по делам репатриаций (Neutral Nations Repatriation Commission - NNRC), в состав которой, кроме вышеназванных государств, входила также Индия.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 53-65.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska