Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanego modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operacji antyterrorystycznej

Abstrakt
Russia's occupation of Ukrainian south-eastern territory during so-called hybrid war resulted in appearing not only a large number of wounded people who require further physical rehabilitation, but led to the emergence of more than one million immigrants who primarily need comprehensive medical and psychological assistance. Material and Methods. This work deals with studying and analyzing of real or potential negative impact on physical and mental health of Ukrainian citizens ( participants of military conflict in Ukraine, their families, people being relocated by force and others) with the purpose of developing and testing complex medical and psychological model, physical rehabilitation of victims. While studying there will be used methods of health statistics, epidemiological analysis, research and monitoring, physical and psychological rehabilitation, theoretical modeling. Results. Assessment of probabilistic negative impact on a person or population will form the bases for development and implementation of the methodology associated with analysis of risk. It will help to develop appropriate preventive measures and give effective information support to psychologists, rehabilitators of Applied Psychology and Psychotherapy Institutes, to experts working in the field of public health at scientific research center "Human Ecology" of the National University "Ostroh Academy" and Rehabilitation Center of the department "Human health and physical rehabilitation" of the National University of Water Management and Nature Resources Use, to teachers and students of the department.
Rosyjska okupacja terytorium południowo-wschodniej Ukrainy w czasie wojny hybrydowej doprowadziła nie tylko do dużej liczby ofiar, które wymagają dalszej fizjoterapii, ale także do ponad miliona przesiedleńców, którzy przede wszystkim wymagają opieki medycznej i psychologicznej. Materiał i metody. Praca ta ma na celu badanie i analizowanie rzeczywisty lub potencjalny negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne obywateli Ukrainy (członków zbrojnego konfliktu na Ukrainie, ich rodzin, przesiedleńców i innych) w celu rozwoju i testowania zintegrowanych modeli dla medycznej, psychologicznej i fizycznej rehabilitacji ofiar. Podczas metod badawczych będą wykorzystywane statystyki sanitarne, analizy epidemiologiczne, badania i monitoring; rehabilitacja fizyczna i psychiczna; modelowanie teoretyczne. Wyniki. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków na poziomie jednostki i społeczeństwa będą stanowić podstawę dla opracowania i wdrożenia metodologii analizy ryzyka i przyczyniają się do rozwoju odpowiednich środków zapobiegawczych i skutecznego wsparcia informacyjnego psychologów w Instytucie Psychologii Stosowanej i psychoterapii, ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego w centrum badań z działu "Ekologii człowieka" w Narodowym Uniwersytecie "Akademia Ostrogska", na katedrze Zdrowia i Fizjoterapii w Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, nauczycieli i studentów wydziału.
Opis
Pozycja w wersji wydawniczej dostępna W: Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji: VIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów, 4-5 lutego 2016 r.: streszczenia / Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Rzeszów: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2016
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska