Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 3 (XL) : Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie

Abstrakt
Z wprowadzenia: "W przedkładanym czytelnikom numerze podejmujemy problematykę wykorzystywania nowoczesnych technologii w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego w rozmaitych jego obszarach. Systematycznie dążymy do poszerzania pola tematycznego czasopisma o nowe zagadnienia, dlatego tym razem wzięliśmy pod uwagę tematykę, która jest wprawdzie obecna w naukach o bezpieczeństwie, lecz ograniczona do kilku obszarów problemowych. Rozwój wiedzy naukowej i techniki jest zasadniczym czynnikiem rozwoju cywilizacji zwanej przecież naukowo-techniczną. Skok technologiczny drugiej połowy XX w. wynikający z pojawienia się nowych dziedzin techniki i gospodarki (energetyka jądrowa, loty kosmiczne, mikroelektronika i informatyka oraz biotechnologia i inżynieria genetyczna) przeobraził gruntownie cały świat. Nowe urządzenia i technologie mogą służyć zarówno dobrym, jak i złym celom, obronności i agresji, zwalczaniu przestępczości oraz jej rozwojowi etc. Zastosowanie nowych urządzeń oraz wdrażanie nowych technologii generują w społeczeństwie nieznane dotychczas rodzaje ryzyka. Martin Heidegger uznał, że technika jest czymś, czego człowiek nie potrafi już sam kontrolować. Współczesny homo technologicus odczuwa więc coraz bardziej, że przyszło mu żyć w społeczeństwie ryzyka, które sam sobie kreuje."(...)
Opis
Słowa kluczowe
bioterroryzm, bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego, technologie w ochronie lotnictwa cywilnego, infrastruktura krytyczna, cyberprzestępczość, dostawcy i operatorzy usług świadczonych drogą elektroniczną, Internet, promieniowanie swobodnie eksponujące, dane osobowe, Służba Więzienna, system dozoru elektronicznego, kara, więzienia, bioterrorism, safety and security of civil aviation, technologies in civil aviation security, critical infrastructure, cybercrime, providers and operators of electronic services, free exposure radiation, personal data, Prison Service, electronic supervision system, punishment, prisons, Bioterrorismus, Sicherheit und Schutz der Zivilluftfahrt, Technologien im Schutz der Zivilluftfahrt, kritische Infrastruktur, Cyberkriminalität, Lieferanten und Betreiber der auf elektronischem Wege geleisteten Dienstleistungen, frei austretende Strahlung, Personaldaten, Strafvollzugsdienst, elektronisches Überwachungssystem, Gefängnisstrafe, биотерроризм, безопасность и защита гражданской авиации, технологии в защите гражданской авиации, критическая информационная инфраструктура, киберпреступ- ность, провайдеры услуг предоставляемых в электронном виде, интернет, элек- тромагнитное излучение, персональные данные, пенитенциарная служба, система электронного мониторинга, наказание, тюрьма
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska