Analiza strategii wizerunkowej Opola w latach 2012–2017

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę mechanizmów komunikacyjnych, które są wykorzystywane w kreowaniu wizerunku przestrzeni miejskiej. W tej dziedzinie wymienia się elementy z obszaru ekonomii, marketingu, a także nauki o komunikowaniu. Stąd przy analizie przypadku Opola należy przedstawić poszczególne pojęcia i definicje z każdego z nich w celu całościowego opisu tego procesu. Studium przypadku Opola bazuje na dokumentach strategicznych miasta z lat 2012–2020 oraz 2017–2022. Wykorzystano także analizę budżetu środków przeznaczonych na promocję i materiały graficzne, wykorzystywane do identyfikacji wizualnej miasta.
The article presents an analysis of the communication mechanisms that are used in the creation of the image of urban space. There are mentioned elements from the field of economics, marketing, and communication science. Hence, in analyzing the case study of Opole there should be presented concepts and definitions from each of area. The media is an immanent factor, but not a determinant one. For this reason the topic of borderline is well suited to the content of this article. The case study of Opole is based on the strategic documents of the city from 2012–2020 and 2017–2022. There were also used an analysis of the budget dedicated for promotion and graphic materials used for visual identification of the city.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 2, s. 167-186.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska