Will TPP undermine the multilateral trading system?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-3192
eISSN
2392-0041
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Abstrakt
A crucial factor of ever-growing regionalization of the world trade is the lasting negotiation impasse at the multilateral level. Finding a common ground among all WTO members has proven to be a task beyond their capabilities, consequently, some countries focused their efforts on concluding the Regional Trade Agreements (RTAs), which are of a smaller or larger regional range and importance to the global economy. The last group includes the Trans-Pacific Partnership. The TPP is not supposed to oppose the WTO regulations, on the contrary, it is designed to create the opportunities to implement the rules and deepen cooperation within the organization. Therefore, this partnership will surely affect not only the world trade flows, but also the progress of negotiations in the ongoing Doha Development Round and, in consequence, the further functioning of the WTO. It is the author’s belief that, unlike other important negotiations taking place, TPP will not weaken, but may, in a way, even support the multilateral trading system within the WTO.
Istotnym czynnikiem narastającej regionalizacji handlu światowego jest przedłużający się impas w rokowaniach na forum negocjacji wielostronnych. Znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia między członkami WTO okazało się być zadaniem wykraczającym poza ich możliwości, a w konsekwencji część państw skupiła się na zawieraniu handlowych umów dwu- lub kilkustronnych (RTAs), o mniejszym lub większym zasięgu regionalnym oraz znaczeniu dla gospodarki światowej. Do tej ostatniej grupy należy Trans- Pacific Partnership (TPP). Mimo że, zgodnie z założeniami, porozumienie to nie ma przeciwstawiać się regułom WTO, a wręcz przeciwnie, nawet stworzyć nowe szanse dla wdrażania zasad i pogłębiania współpracy na forum organizacji, można przypuszczać, że będzie miało ona istotny wpływ zarówno na strukturę handlu międzynarodowego, jak i na przebieg negocjacji w ramach trwającej Rundy Rozwoju, a w konsekwencji na dalsze funkcjonowanie WTO.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015, nr 413, s. 40-51.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska