Improving physical performance in children with congenital clubfoot

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1897-2276
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Medical Project Sp. z o.o.
Abstrakt
Introduction. Pre-school period is one of the most crucial periods of human life in the formation of physical health and cultural skills to ensure the improvement, strengthening and preserving the futurę. Materials and ntethods. The study involved 68 pre-school children with congenital clubfoot: control group 1 (n = 34) and main group (n = 34) and healthy children (n = 34), who are the control group 2. At the beginning of the study the average age of children was 4-5 years. Children of the main group were constantly engaged in physical rehabilitation under the developed program. Participants of the control group were massaged and had a medical gymnastics twice a year. Results. The study improved physical performance in the main group: high at 14,71%, good in 52,94%, 32,35% in average. There was no significant increase in physical performance in the control groups. In the control group (number 2) good physical performance in the beginning of the study was 32,35% and it increased to 41,18% at the end of the study. In the control group (number 1) a good physical performance was at the beginning of 26,47%, and went up to 29,41%. Minor improvement of physical performance in children of control groups may have occurred even by reducing heart rate at rest. Conclusion. Average physical performance in the main group at the end of the study was 5,76±0,28 (p<0,05), corresponding to a good level of physical performance and demonstrates the effectiveness of the use of physical rehabilitation.
Wstęp. Wiek przedszkolny jest jednym z najbardziej przełomowych okresów życia człowieka w kształtowaniu zdrowia fizycznego i nawyków zdrowotnych, zapewniających poprawę, wzmocnienie i zachowanie zdrowia w przyszłości. Materiały i metody. W badaniu udział wzięło 68 dzieci z wrodzoną stopą końsko-szpotawą, (które podzielono na 2 grupy; podstawową i kontrolną 1 - liczące po 34 osoby) i 34 dzieci zdrowych (grupa kontrolna 2). Dzieci grupy podstawowej przez cały okres obserwacji poddane były zabiegom rehabilitacyjnym według opracowanego programu. Dzieci grup kontrolnych miały zabiegi masażu i ćwiczenia usprawniające jedynie 2 krotnie w ciągu roku. Do oceny wyników użyto metoda Rufye. Wyniki. Badanie sprawności fizycznej u dzieci grupy podstawowej wykazało znaczącą poprawę po zakończeniu terapii : wysoką u 14,71%, dobrą u 52,94%, średnią u 32,35% dzieci. W grupie kontrolnej 2 - dzieci zdrowych nie było znaczącego wzrostu sprawności fizycznej, która była dobra na początku badania u 32,35%, pod koniec badania uległa poprawie do 41,18%, u dzieci ze średnią sprawnością na początku wynoszącą 38,24% uległa ona poprawie do 41,18%, zaś ocena dostateczna, którą stwierdzono na początku u 29,41% z nich, w badaniu końcowym zmalała do poziomu 17,65%. U dzieci grupy kontrolnej 1 dobra sprawność fizyczna na początku stwierdzana była u 26,47%, zaś pod koniec badań u 29,41%, sprawność średnia na początku stwierdzano u 41,18%, pod koniec badania u 55,88%, sprawność dostateczna z początkowej 29,41%, w badaniu końcowym wyniosła 14,71%. Wnioski. Średni wskaźnik sprawności fizycznej w grupie podstawowej w badaniu końcowym wynosił 5,76±0,28 (p<0,05), co odpowiada poziomu wysokiemu i potwierdza skuteczność zastosowanego postępowania rehabilitacyjnego ocenianego metodą Rufye'go. Natomiast nieistotną poprawę sprawności dzieci grup kontrolnych należy wiązać z ich dorastaniem.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
The Journal of Orthopaedics trauma surgery and related research 2013, nr 3, s.53-58.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska