Promocja zdrowia - realizm czy utopia?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-3203
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Abstrakt
Dziedziną, która w ciągu ostatnich lat osiągnęła znaczny stopień popularności w skali globalnej jest promocja zdrowia. Wynika to nie tylko z jej historii (choć stosunkowo krótkiej) czy dorobku, ale działań podejmowanych na jej płaszczyźnie i niejednokrotnie bardzo dobrych efektów tych działań. Współczesne trendy zdrowotne jak i statystyki dotyczące zachorowalności czy umieralności wskazują na konieczność realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia, bowiem tendencje te wynikają w dużej mierze z niewłaściwego czy też nieracjonalnego stylu życia jednostek, a często również z deficytu wiedzy. Aby jednak uczynić go bardziej racjonalnym, potrzebna jest wiedza upowszechniana przez profesjonalistów, tj. osoby merytorycznie przygotowane do jej krzewienia. Promocja zdrowia nie jest jedynie ideą, która ma zapełniać niszę w naukach o zdrowiu, ale przez lata wdrażania i kultywowania pewnych zasad i przekonań, wynikających z doświadczeń i obserwacji, okazuje się być inicjatywą przynoszącą wymierne korzyści. Przegląd rozpowszechnionych i coraz bardziej popularyzowanych zagadnień zdrowotnych w mediach pozwala na stwierdzenie, że zdrowie i jego umacnianie staje się tematem modnym. W związku z powyższym, aby móc istnieć we współczesnych realiach należy mieć świadomość procesów i stanów rzeczy jakie dzieją się wokół jednostki. Dlatego też promocja zdrowia stanowi integralną część zdrowia publicznego, zaś człowiek, będąc częścią społeczeństwa, partycypuje własnym zdrowiem w zdrowiu zbiorowości, stanowiąc jej podmiot składowy. Przyczyniając się jednak do jego budowania, powinien posiadać elementarną wiedzę o tej niematerialnej wartości.
Health promotion is the field, which has gained in recent years considerable degree of popularity on a global scale. This is not only a result of its relatively short history and achievements, but it is caused by operations taken on the basis of the discipline and often spectacular effects of these actions. Contemporary health trends as well as statistics on morbidity and mortality clearly indicate on necessity to carry out tasks in the field of health promotion, because these trends result to a large extent from irrational and improper individual’s lifestyle habits and often from a lack of knowledge. In order to make the lifestyle more rational, there is a need of knowledge disseminated by professionals, which means by persons essentially prepared to its dissemination. Health promotion is not just an idea filling a niche in the health sciences, but through years of implementation and the cultivation of certain principles and convictions resulting from experience and observation it turns out to be an initiative generating measurable benefits. Review of the widespread and increasingly popularized health issues in media allow us to state, that strengthening health as an issue is becoming fashionable. Accordingly, in order to exist in the contemporary world one should be aware of processes and conditions occurring around the human. Consequently, health promotion is an integral part of public health, and every person being a part of population, participates with their own health and contributes to creation of public health. Therefore, every man should have an elementary knowledge about this immaterial value.
Opis
Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu (Polish Review of Health Sciences) 2015, nr 1 (42), s. 36-41.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska