Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVIII

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański
Opis
Słowa kluczowe
Kazimierz Wielki, domena monarsza, dobra klasztorne, dożywocie pro meliortatione, cystersi z Sulejowa, cystersi z Wąchocka, bożogrobcy z Miechowa, melioracje dóbr kościelnych, prawo patronatu, inwentarz spadkowy, kultura funeralna, Prusy Królewskie, spadek, Rada Nieustająca, Archiwum Główne Akt Dawnych, protokoły potoczne, protokoły ekspedycji publicznych, rezolucje, dziecko w więzieniu, więziennictwo w XIX w., ciąża w więzieniu, kobieta w więzieniu, kara pozbawienia wolności, polityka penitancjarna, sędzia pokoju, wykształcenie sędziów pokoju, kwalifikacje sędziów pokoju, postępowanie pojednawcze, nadużycia urzędników w Królestwie Polskim, ubezwłasnowolnienie, ubezwłasnowolnienie całkowite, praktyka sądowa Królestwa Polskiego, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, Kodeks Napoleona, rada familijna, nauka prawa w III Rzeszy, filozofia prawa, prawo rzymskie, prawo cywilne, niemożliwość, niemożność, Uniwersytet Wrocławski, czyn nierządny, postawa gwałconej, sprawca gwałtu, kodeks karny 1932, prawo karne przed unifkacją, Wydział Prawno-Ekonomiczny UP, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji w Poznaniu, Kasznica, Stanisław, Zimmermann, Marian, organizacja studiów prawniczych, Prawo pracy, II Rzeczpospolita, kodeks pracy z 1974 r., wolność wyboru formy zatrudnienia, zatrudnienie pracownicze, zatrudnienie niepracownicze, okupacja, Generalne Gubernatorstwo, akt notarialny, notariusz, Warszawa, ważność i skuteczność aktu notarialnego, praktyka notarialna, reforma nauki, biurokracja akademicka, recenzja naukowa, finansowanie nauki, pseudonauka, pseudonaukowcy, parametryzacja nauki, ewaluacja akademicka, plagiat, zasady powoływania cudzego autorstwa, parafraza cudzego tekstu, zgwałcenie w II Rzeczypospolitej, terminologia zgwałcenia, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska