Wykorzystanie serwisu społecznościowego Facebook w komunikacji politycznej miast Metropolii Silesia i ich prezydentów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012-03
Tytuł czasopisma
ISSN
1641-0920
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa
Abstrakt
Liczba użytkowników Facebooka na świecie jest szacowana obecnie na ponad 600 mln osób. To najpopularniejszy serwis społecznościowy, a jego użytkownicy określani są mianem społeczności Facebooka. To miejsce, w którym także coraz częściej dochodzi do komunikacji politycznej jako procesu, w którym politycy mają szansę na bezpośrednie docieranie z informacją do wyborców, kreację debaty publicznej oraz zabiegania o poparcie projektów politycznych. Takie procesy komunikacji mają istotne znaczenie zwłaszcza w społecznościach lokalnych, w których debata ma szczególnie istotne znaczenie. W artykule zaprezentowano właśnie lokalną perspektywę wykorzystania Facebooka w procesach komunikacji politycznej.
The total number of Facebook users worldwide is now estimated at more than 600 million people. It is the most popular social network service in the world and its users are called the Facebook society. This is a platform, where political communication occurs more and more frequently, as a process in which politicians have the possibility to directly access voters, create public debate and strive for support of their political projects. Such communication processes are particularly important in local communities, where the role of debate has significant meaning. This local perspective of using Facebook in processes of political communication is discussed in the article herein presented.
Opis
Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Medioznawcze 2012, nr 1, s. 75-88.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska