Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3 (XXVIII), 2017 (Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku)

Abstrakt
Biorąc to pod uwagę niniejszy numer, poświęcony on został wojskom obrony terytorialnej w Polsce i na świecie. Temat ten jest spójny z zagadnieniem, jakie podjęto w poprzednim numerze, wydanym pod redakcją Marcina Lasonia. Mowa w nim była o Wojskach Specjalnych RP w kontekście wykonania przez nie ważnego zobowiązania międzynarodowego, rzutującego na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej oraz jej zdolności obronne. Wnioskować należy, że w ten sposób omówiono także znaczenie i funkcjonowanie jednego z Rodzajów Sił Zbrojnych RP. W naturalny sposób zatem problematyka tworzonych właśnie w Polsce Wojsk Obrony Terytorialnej wpisuje się we wskazany nurt rozważań. Wszak są one tworzone, by wzmocnić potencjał obronny Polski, powodzenie realizacji tego projektu ma duże znaczenie polityczne, a jego wpływ na stan Sił Zbrojnych RP jest tematem licznych dyskusji, nie tyko ekspertów. Dyskusje te stanowią źródło wielu faktów i mitów, z których przynajmniej część traktować można jako dezinformację czynioną przez przeciwników nowej formacji. Jednak omawiane fakty także stwarzają pole do wielu rozważań dotyczących celowości przydzielenia nowej formacji niektórych zadań, tempa jej tworzenia itp. Wobec powyższego uznano, że łamy periodyku naukowego będą dobrym miejscem do oddzielenia faktów od mitów oraz przedstawienia procesu tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce. Przedstawiona dyskusja powinna mieć duży walor edukacyjny i właściwie wykorzystana przyczynić się do lepszego zrozumienia istoty tego projektu.
Opis
Słowa kluczowe
obrona terytorialna, wojska, system obronny państwa, polityka bezpieczeństwa państwa, powszechna ochrona i obrona narodowa, powszechna obrona terytorialna, Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Brygada Obrony Terytorialnej, batalion lekkiej piechoty, kompania lekkiej piechoty, Terytorialna Służba Wojskowa (TSW), Stały Rejon Odpowiedzialności (SRO), system szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, dezinformacja, środowisko informacyjne, informacja, propaganda, patologia informacji, patogen informacyjny, klasy wojskowe, organizacje proobronne, pozamilitarne ogniwa obronne, zasoby osobowe, klęski żywiołowe, wsparcie wojskowe, administracja publiczna, Gwardia Narodowa, dualizm, siły zbrojne, milicja, społeczeństwo, rezerwa, Kanadyjskie Siły Zbrojne, rangersi, Arktyka, Francja, rezerwa operacyjna, rezerwa obywatelska, Europejskie Siły Żandarmerii, Karabinierzy, Polska, Włochy, bezpieczeństwo, kraje nordyckie, państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, KASP, Zemessardze, Kaitseliit, konflikt hybrydowy, społeczność lokalna, Wojska Gwardii Narodowej, Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, Ministerstwo Obrony, okręgi wojskowe, Afgańska Policja Lokalna, społeczności lokalne, siły obronne, polityka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo militarne, system obronny, kultura strategiczna, myśl polityczna, ideały i wartości polityczne, geopolityka, armia obywatelska, pospolite ruszenie, system obrony państwa, bataliony Obrony Narodowej, Wielkopolska Brygada Kawalerii, kampania 1939 r., działania taktyczne
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska