Rola pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w kreowaniu prozdrowotnych postaw uczniów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1730-1912
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Abstrakt
Wyzwania stawiane przed jednostką we współczesnym świecie, choroby cywilizacyjne i niekorzystne tendencje zdrowotne powodują, że praca przedstawicieli ochrony zdrowia oraz wszystkich, którzy zajmują się zdrowiem, staje się niezwykle istotna. Szczególna rola przypada tu przede wszystkim pielęgniarkom i położnym, na co dzień zajmujących się zdrowiem swoich podopiecznych w różnych fazach ich życia i zdrowia. Ochrona wartości, jaką jest zdrowie i pomnażanie jego potencjału to idea, którą odnajdujemy w zawodach pielęgniarki, położnej czy lekarza. Jeszcze do niedawna, udział w opiece zdrowotnej wiązał się głównie z korzystaniem ze świadczeń w sposób bierny, natomiast obecnie, to również branie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu środowiska sprzyjającego zdrowiu. Budowanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, opartej na przekonaniu, że styl życia jest głównym, modyfikowalnym czynnikiem determinującym zdrowie, zwiększa działania ludzi na rzecz zdrowia. Inicjatorami dla tych działań, mogą być więc przedstawiciele zawodów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarki. Wychowanie szkolne jest niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, świadomego i odpowiedzialnego za dokonywane wybory, w tym także zdrowotne. Ważnym elementem tego procesu będzie edukacja zdrowotna, której realizatorem poza rodziną, nauczycielami i wychowawcami jest pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, jako jedyny profesjonalnie przygotowany pracownik ochrony zdrowia na terenie szkoły.
Challenges faced by an individual in the contemporary world, civilization diseases and adverse health trends make the work of representatives of health care and of all those who deal with health, extremely important. A special role is assigned to all nurses and midwives every day dealing with the health of their clients in different stages of their life and health. Protecting the value of health and increasing its potential is the idea, which is found in the professions of a nurse, midwife and doctor. Until recently, participation in health care was associated mainly with the use of services in a passive way, but now, it is also taking responsibility for their own health and of other people, and active participation in creating an environment conductive to health. Creating health awareness of the society, based on the belief that lifestyle is a major, modifiable determinant of health, increases human activities for health. A driving force for these activities can be the health care professionals with particular emphasis on the nurses. School education is an essential element of preparing young people for active participation in social life, conscious and responsible for making choices, including health. An important part of this process will be the health education, the implementer of which, besides the family, teachers and educators, is nurse in education environment, as the only professionally trained health worker in the school.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Pielęgniarstwo XXI wieku 2012, nr 4, s. 129-133.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska