W obliczu wyzwań – pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
2545-3661
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze
Abstrakt
Unia celna jest jednym z najwcześniejszych i najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Jubileusz pięćdziesięciolecia jej istnienia należy uznać za znaczący fakt w historii Unii Europejskiej i dobry moment do refleksji nad jej rolą i znaczeniem. Celem artykułu jest zidentyfikowanie najważniejszych osiągnięć europejskiej unii celnej a zarazem zastanowienie się nad jej przyszłymi zadaniami. Zastosowana metodologia sprowadza się do analizy opisowej, poprzedzonej przeglądem źródeł literaturowych i aktów unijnego prawodawstwa wtórnego. Przeprowadzone rozważania pozwoliły wysunąć wniosek, że ponad pięćdziesięcioletnia historia unii celnej pokazuje, że system celny funkcjonujący w jej ramach, z powodzeniem wypełniał swoje funkcje, szybko dostosowując się do nowych zadań i coraz większych wymagań. Dalszy rozwój unii celnej jest niezwykle ważny i wymaga elastyczności i sprawności w działaniu.
The customs union is one of the earliest and most significant achievements of the European Union. The 50th anniversary if its existence must be acknowledged as a crucial moment in the history of the EU as well as a good opportunity to reflect on its role and relevance. The aim of the article is to indicate and assess the most important achievements of the European customs union and, at the same time, to consider its future objectives. The methodology employed in the paper consists in a descriptive analysis, preceded by a review of the subject literature and the EU secondary legislation. The research findings allowed a conclusion to be drawn that the fifty years of the customs union history have shown that the customs system functioning within the EU has successfully performed its roles, quickly adapting to new challenges and everincreasing demands. The further development of the customs union is critical and requires flexibility as well as efficiency.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2019, nr 11, s. 119-136.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska