Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXII 2019 Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych

Opis
Słowa kluczowe
małżeńskie umowy majątkowe, posag królowej, przedmiot królewskiego posagu, wyznaczanie posagu królowej, Rada Nieustająca, uniwersały, król, akty prawne wykonawcze, działalność normatywna, medycyna sądowa, cyrulik, sekcja zwłok, fi zyk miejski, znawca (biegły) sądowy, kodyfikacja, Joachim Oelhaf, Jan Adam Kulmus, Constitutio Criminalis Carolina, Bartłomiej Groicki, prawo, medycyna, Królestwo Prus, list gończy, rejencja gdańska, Amtsblatt der Königlischen Regierungs zu Danzig, historia administracji, początki biurokracji, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Joachim Owidzki, Józef Kalasanty Szaniawski, Franciszek Ksawery Szaniawski, areszty, penitencjaryzm, prawo karne, historia Prawa, historia Łodzi, prasa niemiecka w Łodzi, relacje społeczno-polityczne, kontakty językowe, administracja, Cesarstwo Rosyjskie, wojskowość, Wydział Wojskowo-Policyjny Rządu Gubernialnego Lubelskiego, Łódź, przestępczość, cesarsko-niemieckie sądy pokoju, „polskie” sądy pokoju, sądy pokoju, sądownictwo okupacyjne, historia prawa, II Rzeczpospolita, prawo karne XX w., historia nauki prawa karnego, kary, środki zabezpieczające, odpowiedzialność karna nieletnich, prawo wykroczeń, Wilno, wymiar sprawiedliwości, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich royal marriage contracts, the dowry of the queen, the object of the dowry, the appointment of the queen’s dowry, Permanent Council, universals, king, executive legal acts, normative activity, forensic medicine, barber, autopsy, city physicist, expert witness, codifi cation, Joachim Oelchaf, Johann Adam Kulmus, law, medicine, Kingdom of Prussia, wanted notice, administrative district (Regierungsbezirk) of Gdańsk, administrative history, origins of bureaucracy, Duchy of Warsaw, Kingdom of Poland, Polish Kingdom, detention centres, penitentiar
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska