Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4 (XIV), 2017 (60 lat Traktatów Rzymskich - od wizji do rzeczywistości)

Abstrakt
ZE WSTĘPU: Opracowania zamieszczone w bieżącym numerze bezpośrednio i pośrednio dotyczą problemów związanych z aktualną sytuacją w procesie zmian w integracji europejskiej. Ich autorzy, analizując m.in. aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne integracji, która dokonała się w minionym dziesięcioleciu, dowodzą że rozszerzenie przynosi korzyści Unii Europejskiej jako całości. Dzięki niemu Unia może skuteczniej stawiać czoła wyzwaniom o wymiarze globalnym. Polityka rozszerzenia okazała się istotnym narzędziem służącym transformacji społeczeństw. Zarówno w tych państwach, które już przystąpiły do UE, jak również w tych, które znajdują się na drodze do przystąpienia, miały miejsce ogromne zmiany, możliwe dzięki reformom demokratycznym i gospodarczym, dokonywanym w duchu przystąpienia. W samym sercu tego procesu znalazły się zaangażowanie, uwarunkowania i wiarygodność, które gwarantują jego sukces. Tematyka publikowanych niżej tekstów jest zróżnicowana. Wiąże się to z różnorodnymi zainteresowaniami naukowymi autorów oraz z wielowątkowością tematu politycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów 60-letniego procesu integracji europejskiej. Obszar badawczy autorów nie koncentruje się wyłącznie na rozważaniach związanych z okrągłą rocznicą podpisania traktatów rzymskich. Z uwagi na to, że Europa zawsze była projektem politycznym, a celem integracji gospodarczej nie było wyłącznie zniesienie barier handlowych, ale także stworzenie pokoju, dobrobytu i demokracji, autorzy odnoszą się także do szerokiej gamy zagadnień rzutujących na współczesny model integracji europejskiej, jak i jej perspektywy na przyszłość.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska