The problem of postural defects in children and adolescents and the role of school teachers and counselors in their prevention

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
2083-859X
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wady postawy ciała zarówno u dzieci jak i młodzieży stanowią istotny problem zdrowotny, a zarazem wyzwanie dla podstawowej opieki zdrowotnej oraz środowiska nauczania i wychowania. Kluczową rolę w diagnozowaniu wad postawy ciała odgrywa pielęgniarka szkolna. Celem opracowania jest ocena częstości występowania wad postawy u dzieci i młodzieży oraz ukazanie roli pracowników środowiska nauczania i wychowania w ich zapobieganiu. Wyniki badań przesiewowych uczniów wskazują na liczne nieprawidłowości w zakresie układu kostno-stawowego, a tym samym częste występowanie wad postawy ciała. Wdrożenie i realizacja gimnastyki korekcyjnej wydaje się być zatem kluczowym działaniem kompensująco-naprawczym, umożliwiającym zahamowanie progresji zmian. Istnieją jednak pewne utrudnienia, zmniejszające szansę na odpowiednio wczesne wdrożenie takich działań. Brak bilansu zdrowia uczniów w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej opóźnia wykrycie wady i może skutkować jej utrwaleniem. Może to prowadzić do deformacji, a w efekcie kosztów związanych z późniejszym leczeniem i rehabilitacją. Dokonywany w tym czasie przez ucznia wybór szkoły ponadgimnazjalnej w dużej mierze rzutuje na przyszłość młodego człowieka, bowiem występujące wady stanowią przeciwwskazanie do wykonywania niektórych zawodów, o czym młody człowiek dowiaduje się już po podjęciu decyzji o wyborze szkoły.
The body posture defects, both in children and adolescents are an important problem of public health and also a challenge for primary care and teaching environment. A school nurse plays the key role in the diagnosis of body posture defects. The aim of the study is to assess the frequency of postural defects in children and adolescents and the role of the school environment in their prevention. The results of screening tests in students indicate numerous irregularities in the osteoarticular system, and thus the occurrence of defects of body posture. Implementation and exercising of corrective gymnastics seems to be a key compensating and repairing activity, enabling the inhibition of changes progression. However, there are certain obstacles, reducing the chance for early implementation of these activities. The lack of medical examination of students in last grades of primary school and high school may delay the detection of body defects and may result in permanent abnormalities. This can lead to deformation and, consequently, high costs of treatment and rehabilitation. The proper choice of secondary school has a significant influence on the future of a young person, as the occurring body defects prevent from performing certain professions, however, the young person becomes aware of such contraindications once the decision about the school has already been made.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Scientific Review of Physical Culture 2014, vol 4, s.11-18.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska