Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 4 (XXXVII) : Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Metody i narzędzia

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości jako dyscypliny naukowe wchodzą w skład dziedziny nauk społecznych. Obiektem i przedmiotem badań w naukach społecznych jest rzeczywistość społeczna, na którą składają się: zbiorowości i zbiory społeczne, instytucje społeczne, a także procesy oraz zjawiska społeczne. Występuje przy tym heterogeniczność obiektu badań, co wymaga stosowania różnorodnych narzędzi badawczych, metod i technik – często pochodzących z innych dyscyplin naukowych, spoza dziedziny nauk społecznych. Jednym z celów badań dotyczących bezpieczeństwa może być podniesienie jego poziomu, także z wykorzystaniem dorobku nauk o zarządzaniu. Należy brać pod uwagę zróżnicowane rozumienie pojęcia „bezpieczeństwo” i fakt, że termin ten jest obecnie dyskutowany."(...)
Opis
Słowa kluczowe
system, bezpieczeństwo, podejście systemowe, myślenie systemowe, model systemu bezpieczeństwa, miasto inteligentne, metody zarządzania, zarządzanie bezpieczeństwem, synergia, zarządzanie kryzysowe, organizacja systemu bezpieczeństwa Ochotnicze Straże Pożarne, Unia Europejska, ochrona, obrót towarowy, usługi celne, organy celne, security, system approach, system thinking, security system model, smart city, methods of management, security management, synergy, crisis management, security system organization, Volunteer Fire De¬partments, European Union, safety, trade, customs services, customs author¬ities, System, Sicherheit, Systemansatz, Systemdenken, Sicherheitssystem¬model, intelligente Stadt, Managementmethoden, Sicherheitsmanagement, Synergie, Krisenmanagement, Organisation des Sicherheitssystems, Freiwilligen Feuerwehren, Schutz, Güterverkehr, Zollleistungen, Zollbehördeсистема, безопасность, системный подход, системное мышление, модель системы безопасности, «умный город», методы управления, управление безопасностью, синергия, антикризисное управление, организация системы безопасности, Добровольная пожарная охрана, Европейский Союз, охрана, товарооборот, тамо¬женные услуги, таможенные органы
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska