Mega-regional blocs in global trade – from noodle bowl to jigsaw puzzle – the RCEP case

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-3192
eISSN
2392-0041
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Abstrakt
The proliferation of RTAs in Asia is a response to trade regionalism in other parts of the world as well as an answer to the slow progress in Doha negotiations, within the World Trade Organization (WTO), which clearly cannot keep up with the changes ongoing in the world economy. Since the turn of the century, trade regionalism has been the most frequently adopted form of regulating economic cooperation. It manifests itself particularly in forming new RTAs, of which mega-regional trade agreements (MRTAs) are of great importance to the world economy as they may change the future structure of the world trade system. The emergence of so many FTAs caused, however, the “noodle bowl” effect. Eliminating the problems ensuing from the confusion, e.g. by the RCEP initiative, is a complex task and yet a vital one but the creation of that MRTA is not effortless for the parties. Nevertheless, the creation of RCEP may serve as a tool to put in order the net of intertwining agreements, especially in that region.
Proliferacja porozumień regionalnych w Azji jest odpowiedzią na regionalizm handlowy w innych częściach świata, ale także na impas w negocjacjach wielostronnych na forum WTO, które ewidentnie nie nadążają za zmianami zachodzącymi w gospodarce światowej. Od przełomu wieków obserwujemy zatem stawanie się regionalizmu handlowego główną formą współpracy gospodarczej między krajami. Przejawia się to szczególnie w powstawaniu nowych RTAs, z czego kluczowe znaczenie dla gospodarki światowej mają megaregionalne bloki handlowe, gdyż to właśnie one mogą wpłynąć na zmianę struktury światowego systemu handlowego. Jednak powstawanie tak wielu porozumień, głównie w postaci stref wolnego handlu, doprowadziło do wystąpienia efektu „noodle bowl”. Eliminacja problemów wynikających z tego zamieszania, m.in. poprzez inicjatywę RCEP, jest zadaniem bardzo skomplikowanym i jednocześnie postrzeganym jako ważne wyzwanie dla stron porozumienia. Niemniej jednak utworzenie RCEP może posłużyć jako narzędzie do uporządkowania gęstej sieci przeplatających się umów handlowych, szczególnie w tym regionie.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016, nr 447, s. 32-45.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska