Dysertacje via Internet. Projekt elektronicznej archiwizacji rozpraw naukowych w Niemieckiej Bibliotece Narodowej.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Od 1998 roku Die Deutsche Bibliothek, niemiecka biblioteka narodowa, gromadzi i archiwizuje elektroniczne rozprawy naukowe. Głównym celem projektu „Disserationen Online” jest rozbudowa organizacyjnej oraz technicznej infrastruktury, a także ustalenie prawnych procedur postępowania z dysertacjami oraz habilitacjami publikowanymi w wersji elektronicznej. Dotychczasowe prace przyniosły istotne doświadczenia w zakresie tworzenia publikacji elektronicznych, ich zapisu w stosownych formatach danych cyfrowych, tworzenia metadanych dla dokumentów elektronicznych, transferu dokumentów do biblioteki, ich archiwizacji w depozycie elektronicznych rozpraw naukowych DDB oraz udostępniania uprawnionym użytkownikom.
Since 1998 German National Library has been collecting and archiving scientific theses and dissertations. Main goal of „Disserationen Online” project is development of organizational and technical infrastructure and putting forward a proposal of regulation by law for gathering, archiving and accessing to scientific theses and dissertations. The Deutsche Bibliothek, German national library owing to previous activities gained an experience in creating electronic publications, their recording in proper digital format, creating metadata for digital documents, transferring documents to library, their storage and archiving in scientific thesis and dissertations deposit of German national library and accessing to documents for authorized users.
Opis
Wersja recenzowana artykułu dostępna jest w publikacji "Przegląd Biblioteczny 2006, nr 2" (ISSN: 0033-202X) wydanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Peer-reviewed version of the article was published in "Library Review 2006, No. 2" (ISSN: 0033-202X) issued by Polish Librarians' Associtation
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna