Samoocena przygotowania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku pielęgniarstwo, do wykonywania zawodu pielęgniarki – badania pilotażowe

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014-06-02
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ocena stopnia przygotowania danej osoby do wykonywania określonego zawodu, po-winna stanowić jeden z podstawowych elementów kształcenia. Ewaluacja winna stanowić nieodłączny element procesu kształcenia, gdyż na jej podstawie można dokonać zarówno oceny jakości kształcenia jak również określić stopień przyswojenia wiedzy i nabycia po-szczególnych umiejętności przez edukowanych. Celem pracy było zbadanie motywów wyboru kierunku studiów przez absolwentów pielęgniarstwa Krakowskiej Akademii, poznanie ich planów zawodowych oraz ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Badaniem objęto 31 absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, jako technikę wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Uzyskane wyniki wykazały, że studenci w stopniu dobrym lub bardzo dobrym oceniają swoje przygotowanie zawodowe zdobyte w czasie studiów w Krakowskiej Akademii (KA AFM). Głównym motywem wyboru studiów przez studentów była chęć pomagania innym i możliwość zdobycia dobrego zawodu. Zdecydowana większość absolwentów planuje podjąć studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
Assessment of the degree preparation of a person for a particular profession should be one of the basic elements of education. Evaluation should be an integral part of the education process, because on the basis of the assessment can be conducted evaluate the quality of education as to determine the degree of assimilation of knowledge and the acquisition of various skills by the students. The aim of this study was to investigate the motives of choice the study of graduates the nursing faculty of the Cracow Academy, learn about their career plans and the evaluation of the quality of education for the nursing faculty. The study included 31 graduates of nursing the Andrzej Frycz Modrzewski Cracow Academy. The method of the study was a diagnostic survey, as the technique was used original survey questionnaire. The ob tained results have shown that students in both treatment groups evaluate their professional preparation acquired during their studies in Cracow Academy (KA AFM) as good or very good. The main motive for the selection of studies by students, was the desire to help others people and the ability to get a good job. The vast majority of graduates plan to study nursing of second degree studies
Opis
Praca dostępna w: Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii. (red.) Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Grażyna Dębska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska