Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2014

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XVII, 2014

Spis treści:

Krzysztof Goźdź-Roszkowski, Rola urzędników w dokonywaniu zaborów dóbr ziemskich przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku

Michał Zbigniew Dankowski, Czy Łukasz Opaliński młodszy był regalistą? Filozofia ustroju państwa i postawa wobec liberum veto marszałka nadwornego koronnego

Tadeusz Maciejewski, Wpływ polityki monarchów polskich na ustrój Gdańska w latach 1454-1793

Piotr Kitowski, Notarius civitatis w kancelarii miejskiej Nowego n. Wisłą w XVIII wieku

Michał Kłos, Wspólność majątku spadkowego od Kodeksu Napoleona do Kodeksu cywilnego

Julian Smorąg, Wprowadzenie ochrony trwałości umówionego stosunku pracy w stosunkach prywatnych w Królestwie Polskim po 1815 roku

Grzegorz Smyk, Początki ewolucji podstawowych pojęć i definicji w europejskiej nauce administracji

Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Geneza łódzkich struktur notarialnych

Joanna Machut-Kowalczyk, Początki łódzkiego sądownictwa

Grzegorz Kądzielawski, Prawo swojszczyzny („Heimathrecht”) jako wyraz przynależności do gminy

Krzysztof Eichstaedt, Instytucja sędziego śledczego w okresie międzywojennym

Sylwia Przewoźnik, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie na tle akt Sądu Okręgowego w Krakowie z 1949 roku

Marcin Łysko, Polityczne uwarunkowania orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej

Jan Meler, Działalność drużyn egzekucyjnych w Polsce Ludowej

Andrzej Szymański, Działania Wydziału do Spraw Wyznań w Płocku wobec Kościoła katolickiego w latach 1950-1989 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Płocku

Jacek Matuszewski, Jana Adamusa droga ku naukowemu niebytowi

Maciej Rakowski, Międzywojenne piśmiennictwo i orzecznictwo we współczesnych podręcznikach prawa karnego oraz komentarzach do kodeksu karnego

Wacław Uruszczak, Z doświadczeń historyka prawa przed sądem

Anna Moszyńska, Zbigniew Naworski, Użyteczność historii prawa dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości


Przeglądaj