Now showing items 70-89 of 122

  Title
  Rola partii politycznych w działalności Rady Związkowej Republiki Federalnej Niemiec [1]
  Rola pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w kreowaniu prozdrowotnych postaw uczniów [1]
  RPM nie zawsze godzą w interes publiczny: bliżej zindywidualizowanego podejścia do wertykalnego ustalania cen odsprzedaży? Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r. III SK 44/13 [1]
  Sędziowie sądów szlacheckich w województwie płockim 1576–1600. Próba rekonesansu badawczego [1]
  Singapur: mały kraj z liberalnym prawem konkurencji [1]
  Społeczeństwo obywatelskie w dobie social media [1]
  Stosowanie norm francuskiego Kodeksu handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej w świetle aktów notarialnych [1]
  Stosunek Wspólnot Europejskich do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy [1]
  System finansowania partii politycznych w RFN [1]
  Szkoła jako środowisko wspierające kształtowanie prozdrowotnych postaw - kontekst pedagogiczno-zdrowotny [1]
  Światowe Dni Środków Komunikowania Społecznego [1]
  The principles of sanitary and epidemiological restrictions of artificial ultraviolet rays emanation in sun parlors [1]
  The problem of postural defects in children and adolescents and the role of school teachers and counselors in their prevention [1]
  THE ROLE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCES IN BUILDING A SUSTAINABLE GLOBAL SOCIETY [1]
  The Role of Social Media During Protests on Maidan [1]
  The Role of Social Media in Creating Intercultural Dialogue and Overcoming Prejudice – a Comparative Analysis of Pilot Survey Results [1]
  The Single Market of the European Union-achievements, problems and challenges [1]
  Traditional media and new media in communicating about public benefit in Poland [1]
  Urbanistyka krajobrazu i krajobraz urbanistyczny. Teoria: Praktyka: Edukacja [1]
  Utworzenie Urzędu Probierczego w Krakowie i jego działalność w latach 1843–1853 [1]