Now showing items 241-260 of 276

  Title
  Współczesne Polki - trudność w wyborze ról [1]
  Współczesne uwarunkowania globalnej i regionalnej odpowiedzialności ekologicznej. [1]
  Wybrane aspekty długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych [1]
  Wybrane aspekty kondycji finansowej polskich gospodarstw domowych [1]
  Wybrane zagadnienia źródeł dochodów w międzywojennych finansach komunalnych [1]
  Wykorzystanie internetu przez młodzież akademicką w ramach studiowania [1]
  Wykorzystanie medycyny regeneracyjnej w leczeniu wybranych chorób skóry [1]
  Wykorzystanie źródeł tradycyjnych i elektronicznych w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [1]
  Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników [1]
  Wymogi sanitarno-higieniczne odnośnie do zajęć z kultury fizycznej dla młodzieży jako czynnik bezpieczeństwa zdrowia i życia [1]
  Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego Polski - dywersyfikacja źródeł pozyskania energii na przykładzie gazu łupkowego [1]
  Wyzwania komunikacyjne wobec polityki protestu [1]
  Wyzwania w komunikacji międzykulturowej wynikające z uznania innych ładów aksjonormatywnych ugruntowanych religijnie [1]
  Wyzwania wobec działań komunikacyjnych wspierających działalność pomocową – polska perspektywa [1]
  Władztwo opłatowe gmin na przykładzie wybranych opłat [1]
  Zabezpieczenie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych [1]
  Zachowania zdrowotne młodzieży w wieku adolescencji z wadami wrodzonymi twarzoczaszki [1]
  Zależność pomiędzy ekspresją kolagenu typu IV a obecnością receptorów estrogenowych w tkance nowotworowej oraz w tkance prawidłowej gruczołu piersiowego kobiet [1]
  Zależność zakładowa [1]
  Zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi - ocena regulacji prawnych [1]