Wyświetlanie pozycji 1-20 z 34

  Tytuł
  Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości jako instytucja ułatwiająca dochodzenie roszczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym [1]
  Consultative bodies in the commune government in Poland and French Republic - a comperative perspective. Selected issues [1]
  Dylematy prawne związane z wymiarem kary na zbiegu art. 148 § 4 k.k. i art. 31 § 2 k.k. (uwagi na marginesie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2015 r.) [1]
  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 3 grudnia 2015 r., I ACa 586/15 [1]
  Kilka słów o karze – ujęcie ogólne [1]
  Korupcja wyborcza jako patologia relacji państwo – biznes [1]
  Labour Law in the Face of Economic Crisis [1]
  Legal position of the executive body in a commune in Poland and in France: In search for a normative pattern [1]
  Milczenie jako dorozumiane złożenie oświadczenia woli. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 203/16 [1]
  Nagroda wypłacana sportowcowi, a składnik majątku małżonków. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r., I CSK 515/12 [1]
  Nieważność czynności prawnych obowiązanego dokonanych wbrew sądowemu zakazowi zbycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu [1]
  Nowa ustawa o ułatwieniach w dochodzeniu wierzytelności. Podstawowe wątpliwości [1]
  Nowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym [1]
  Obowiązek ujawnienia przez dłużnika informacji o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli [1]
  Odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. [1]
  Ograniczenia egzekucji sądowej z autorskich praw majątkowych [1]
  Penalizacja bezprawnego przekroczenia granicy państwowej [1]
  Pojęcie rozkazu. Analiza teoretyczno-prawna [1]
  Prawo a bezpieczeństwo. Analiza wybranych aspektów [1]
  Problematyka odpowiedzialności partnerów za zobowiązania w spółce partnerskiej [1]