Now showing items 1-20 of 20

 • Czy celowe jest wprowadzenie do kodeksu karnego występku o charakterze chuligańskim? (added: 2020-02-12) 

  Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  A bill of the 23rd March 2006, worked out in the Department of Justice, intends an introduction of the crime of hooliganism character to the penal code. What is it “crime of hooliganism character”? What circumstances ...
 • Eliminacyjny zbieg przepisów w polskim prawie karnym (added: 2020-02-20) 

  Fedorszczak, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Zbieg przepisów prawno-karnych jako rezultat kodyfikowania polskiego prawa karnego stwarza dla jego doktryny i praktyki szereg problemów. Sytuacja zbiegu przepisów zachodzi, kiedy jeden konkretny czyn popełniony przez ...
 • Idee nowelizacji kodeksu karnego (added: 2016-09-22) 

  Lubelski, Marek; Golonka, Anna; Trybus, Małgorzata; Filipowska, Monika; Stopińska, Joanna Magdalena; Zawłocki, Robert; Hoc, Stanisław; Pawlik, Renata; Szwejkowska, Małgorzata; Romańczuk-Grącka, Marta; Mozgawa, Marek; Nazar-Gutowska, Katarzyna; Gutkowska, Agnieszka; Kulesza, Jan; Chodorowska, Anna; Strzelec, Adam; Gil, Damian; Habrat, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Karalność kazirodztwa jako naruszenie wolności seksualnej (added: 2014-10-09) 

  Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The paper is focusing on the issues of incest and sexual freedom. Incest is understood as maintaining a sexual relationship among relatives in the direct line, siblings and persons related by adoption. Th e clause regarding ...
 • Kilka słów o karze – ujęcie ogólne (added: 2018-10-19) 

  Krzeczek, Monika; Molis, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Kara, jej cel i istota to zagadnienie badawcze, wokół którego narosło wiele kontrowersji. Dotychczasowe badania wskazują, że o karze powiedziano już prawie wszystko. Jednak należy zaznaczyć, że ważnym obszarem jest przyszłość ...
 • Kilka uwag o ustawowej definicji pokrzywdzonego na tle art. 233 kk - zagadnienia materialnoprawne i karnoprocesowe (added: 2020-02-10) 

  Irlik, Kamila (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  As defined in law, the aggrieved party is a natural or legal person whose legally protected right was directly infringed or jeopardised. Decisive for the injury is the immediacy of the legally protected right infringed ...
 • Konstrukcja podżegania i pomocnictwa w pracach nad polskim kodeksem karnym z 11 VII 1932 r. (added: 2020-02-20) 

  Siemaszko, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Konstrukcja współdziałania przestępnego jest jednym z najciekawszych zagadnień z zakresu prawa karnego. Jej rozwój wskazywał na stopień rozwoju prawa karnego: od odpowiedzialności zbiorowej w okresie średniowiecza - aż ...
 • Konteksty prawa i praw człowieka (added: 2016-01-07) 

  Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Franosz, Tomasz; Strzelec, Adam; Zelek, Agnieszka; Kusion, Mariusz; Rachtan, Łukasz; Lewandowska-Malec, Izabela; Żebrowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W monografii i znalazły się artykuły prezentujące stan prawny na 2010 rok, pozornie ze sobą niezwiązane, bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym, prezentujące zainteresowania badawcze osób o różnym doświadczeniu i ...
 • Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w świetle polskiego prawa i statystyk (added: 2014-05-08) 

  du Vall, Marta (2014-05-08)
  Założeniem opracowania było przybliżenie treści, celów i podstawowych mechanizmów monitorujących procesy ochrony ofiar przemocy zawartych w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i ...
 • O racjonalny system kar i środków karnych (added: 2020-02-12) 

  Lubelski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Tytuł tego artykułu nawiązuje do referatu wygłoszonego przez J. Majewskiego na Zjeździe Katedr Prawa Karnego w Szczyrku w 2004 r., w którym nawoływał on do „przemyślanego i spójnego” systemu sankcji karnych1. J. Majewski ...
 • Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym (added: 2017-02-27) 

  Widacki, Jan; Szuba-Boroń, Anna; Grzyb, Magdalena; Płatek, Monika; Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Dadak, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Zebrane w tej książce artykuły i eseje oczywiście nie wyczerpują problematyki ewolucji myśli prawnokarnej od czasów szkoły klasycznej do neoklasycznej. Omówione w niej zostały jedynie wybrane – może ktoś powiedzieć: ...
 • Odpowiedzialność karna zleceniodawców (added: 2020-02-13) 

  Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Polski kodeks karny z 1997 roku przewiduje w art. 18 § 1 cztery formy sprawstwa: sprawstwo pojedyncze, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające. Art. 44 Konstytucji mówi o przestępstwach popełnionych ...
 • Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego za spowodowanie tzw. lekkiego uszkodzenia ciała (added: 2020-12-01) 

  Pawlik, Renata (Instytut Ekspertyz Sądowych, Wydaw. Rondo, 2003)
  "Przedstawiając problematykę odpowiedzialności sprawcy wypadku komunikacyjnego za spowodowanie tzw. lekkiego uszkodzenia ciała w kodeksach karnych z roku 1969 i 1997 warto przypomnieć, choćby w skrócie, sytuację, ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Szwaja, Jacek Z.; Kościelniak, Grzegorz; Jaśkowiec, Dominik; Huras, Agnieszka; Rej, Anna; Słowik, Dominik; Polaczek-Bigaj, Marta; Kargol, Anna; Gajda, Agnieszka; Pindel, Kamil; Głuchowski, Jan; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Ofiarski, Zbigniew; Ruśkowski, Eugeniusz; Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2005 (added: 2014-07-07) 

  Lewandowski, Henryk; Kostecki, Apoloniusz; Lubelski, Marek; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Tor, Krzysztof; Buczek, Andrzej; Hofmańska, Ewa; Smaga, Łukasz; Banasik, Katarzyna; Lewandowska-Malec, Izabela; Ślusarska, Renata; Karp, Janusz; Obirek, Stanisław; Czajkowski, Wojciech; Pulit, Anna; Olearczyk, Teresa; Galata, Stanisław; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2006 (added: 2014-06-24) 

  Blachnicki, Bogusław; Fałowski, Janusz; Cichoń, Paweł; Banasik, Katarzyna; Chlipała, Monika; Grygajtis, Krzysztof; Pondel, Gaweł; Kimla, Piotr; Dziadzio, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Przymusowe leczenie sprawców czynów zabronionych popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych (added: 2014-10-27) 

  Strzelec, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article concerns the problem of compulsory treatment of perpetrators of crimes committed in connection with disorders of sexual preferences. Amendments to the Penal Code of November 5, 2009, introduces a new, previously ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2015 (added: 2016-05-17) 

  Widacki, Jan; Rab, Henriett; Bagan-Kurluta, Katarzyna; Szabó, Krisztián; Więzowska-Czepiel, Beata; Bogoslavets, Volodymyr; Rosiak, Piotr; Curzydło, Anita; Kula, Lilla; Bernat, Rafał; Baran, Agnieszka; Swaldek, Michał; Kołodziejczyk, Łukasz; Stosur, Arkadiusz; Jasińska, Katarzyna; Jabłońska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Występek o charakterze chuligańskim (w świetle projektu zmiany kodeksu karnego z dnia 19 grudnia 2005 roku) (added: 2019-06-21) 

  Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt z dnia 19 grudnia 2005 r. zakładał wprowadzenie do kodeksu karnego występku o charakterze chuligańskim. Proponowano dodanie w art. 115 k.k. paragrafu 21 w brzmieniu: ...