Now showing items 121-140 of 4916

 • Neokorporacjonizm w Unii Europejskiej (added: 2019-06-29) 

  Marcinkowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Korporacjonizm, który rozwinął się w niektórych systemach faszystowskich i autorytarnych w pierwszej połowie XX w., w latach powojennych uznany został za związany z tymi systemami i jako taki zasadniczo stracił na ...
 • Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej - wybrane problemy (added: 2019-06-29) 

  Sołtysińska, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest jednym z zagadnień objętych ramami III filaru i wiąże się ściśle ze współpracą policyjną i sądową państw członkowskich w sprawach karnych1. Problematyki przestępczości ...
 • Turystyka a międzynarodowa integracja gospodarcza na przykładzie Unii Europejskiej (added: 2019-06-29) 

  Nowacka, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Unia Europejska jest największym rynkiem turystycznym świata - na jej obszarze koncentruje się aż 40,5% międzynarodowego ruchu turystycznego (rys. 1). Turystyka wspólnotowa jest w dużej części wewnątrzwspólnotowa: 87% ...
 • Bankowość polska w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej (added: 2019-06-29) 

  Dziwiński, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "Uczestnictwo Polski w procesie integracyjnym z Unią Europejską jest zjawiskiem złożonym i dynamicznym. Ważną rolę odgrywają w nim banki. Powodzenie integrowania się Polski ze strukturami zachodnioeuropejskimi ...
 • Konieczność i kierunki zmian polityki pieniężnej NBP u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej (added: 2019-06-29) 

  Księżyk, Marianna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Polska u progu wejścia do UE znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Przed wejściem do strefy euro, zarówno rząd, jak i bank centralny, mają wiele do zrobienia, gdyż kryteria konwergencji z Maastricht w tym zakresie ...
 • Ochrona praw człowieka w jednoczącej się Europie (added: 2019-06-29) 

  Heler, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Obecne prawo wspólnotowe układa się w hierarchiczny i spójny system, będący specyficznym porządkiem prawnym istniejącym obok prawa międzynarodowego i prawa krajowego, rządzący się własnym systemem zasad obowiązywania i ...
 • Koncepcja zjednoczenia Europy w polskiej myśli politycznej (added: 2019-06-29) 

  Stoczewska, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Koncepcje integracyjne i federalistyczne stanowią nieodłączny element polskiej myśli politycznej. Wśród luminarzy polskiej doktryny politycznej spotkać można wielu myślicieli tworzących koncepcje integracji Europy w ...
 • Narodziny idei integracji w Europie po II wojnie światowej (added: 2019-06-29) 

  Zakrzewska, Iwona (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "Traktat z Maastricht powołuje do życia Unię Europejską jako nowy, wyższy stopień zjednoczenia narodów Europy. Zgodnie z postanowieniami tego dokumentu Unia Europejska składa się ze Wspólnot Europejskich oraz ...
 • Socjaldemokratyczna wizja zintegrowanej Europy (od Traktatu Rzymskiego do Traktatu z Maastricht) (added: 2019-06-29) 

  Wałecka, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Idea EUROPY jest tak wszechobecna, ze politycy we wszystkich krajach traktują ją bądź jako objawienie, bądź jako złego ducha, w zależności od tego, jaką politykę pragną propagować wśród swego elektoratu. Pojęcie Europy ...
 • Uwarunkowania formalno-prawne procesu rozszerzania Unii Europejskiej (added: 2019-06-29) 

  Głuszyńska, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Unia Europejska stoi w obliczu kolejnego, piątego rozszerzenia1. Przystąpienie do struktury unijnej nowego państwa oznacza jego podporządkowanie się regułom elitarnego i wymagającego klubu państw. Podporządkowanie się ...
 • Skarga do Strasburga - antidotum na złe prawo? (added: 2019-06-29) 

  Kolendowska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "4 listopada 1950 r. w Rzymie została podpisana Europejska Konwencja Praw Człowieka. Konwencja weszła w życie 8 września 1953 r., tworząc tym samym podwaliny europejskiego systemu ochrony praw człowieka, ...
 • Idea społeczeństwa europejskiego w koncepcjach integracji (added: 2019-06-29) 

  Pucek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Punktem wyjścia każdego dążenia zjednoczeniowego jest sytuacja mniej lub bardziej zróżnicowanej wielości. Proces zjednoczeniowy, o ile nie jest wynikiem skrajnie hegemonicznej pozycji integrującego ośrodka władzy (jak ...
 • What shall become of the European Union? (added: 2019-06-29) 

  Grawert, Rolf (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Pytanie to zadawano sobie już po II wojnie światowej, zwracając uwagę, iż coraz ściślejsza integracja będzie stanowić wyzwanie dla państw narodowych, globalizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i zagranicznej - dla ich ...
 • Suwerenność a przystępowanie państw do wspólnot (added: 2019-06-29) 

  Staszków, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Druga połowa dwudziestego wieku to okres, kiedy w różnych regionach świata powstają „wspólnoty” państw. Tendencja ta nie jest zatem specjalnością „europejską”. Procesy te związane są z tendencją do wspólnego regulowania ...
 • Dostosowywanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (wybrane problemy) (added: 2019-06-29) 

  Wierzbińska, Halina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "1. Okres stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi dobiega końca. Blisko 100 aktów prawnych zmieniało w tym czasie prawo pracy (ustawy nowelizujące Kodeks pracy, ...
 • Ewolucja polityki celnej w Unii Europejskiej - implikacje dla Polski (added: 2019-06-29) 

  Zębala, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "18 kwietnia 1951 r. podpisany został Traktat Paryski powołujący z dniem 23 lipca 1952 r. Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - EWWiS ( European Coal and Steel Community). Traktaty o powołaniu Europejskiej Wspólnoty ...
 • Standardy europejskie w zakresie zbiorowego prawa pracy (added: 2019-06-29) 

  Świątkowski, Andrzej Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Na kontynencie europejskim działają trzy międzynarodowe organizacje, które zajmują się zagadnieniami wchodzącymi w zakres prawa pracy: Międzynarodowa Organizacja Pracy, Unia Europejska i Rada Europy. Pierwsza z nich ma ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2003 : Andrzej Frycz Modrzewski w 500. rocznicę urodzin (added: 2014-07-30) 

  Kracik, Jan; Rosicka, Janina; Borowski, Andrzej; Pietrzyk, Zdzisław; Wantuła, Halina; Olearczyk, Teresa; Szmyd, Jan; Simlat, Marek; Banach, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
 • Uczący się i działający człowiek a myśl społeczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego (added: 2019-06-28) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "Wiekopomne, znakomite dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego z Wolborza O poprawie Rzeczypospolitej, składające się z trzech ksiąg: O obyczajach, O prawach, O wojnie powstałych w latach 1554-1559 i dwóch ...
 • Fundusze strukturalne i fundusz spójności (kohezji) - pomoc finansowa Unii Europejskiej dla krajów członkowskich (added: 2019-06-27) 

  Oliwkiewicz, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "Podstawowym instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej są fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności (Kohezji). Ich główne zadanie to wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia zróżnicowania ...