Now showing items 4541-4560 of 4842

  Title
  Zaburzenia integracji sensorycznej oraz ich oddziaływanie na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym – W oparciu o teorię i praktykę pedagogiczną [1]
  Zaburzenia rytmu serca w praktyce ratownika medycznego- możliwości terapeutyczne [1]
  Zachodnioniemieckie tygodniki „Die Zeit" i „Rheinischer Merkur" jako przykład prasy opiniotworczej [1]
  Zachowania homoseksualne kobiet osadzonych w zakładach karnych w kontekście procesu resocjalizacji [1]
  Zachowania publiczne i wizerunek polityka - skuteczność w odbiorze społecznym [1]
  Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży – charakterystyka ryzyka i profilaktyka [1]
  Zachowania zdrowotne młodzieży w wieku adolescencji z wadami wrodzonymi twarzoczaszki [1]
  Zachowania żywieniowe wśród podopiecznych z Domu Dziecka [1]
  Zachowanie poszkodowanego a wysokość odszkodowania w systemie odpowiedzialności kontraktowej [1]
  Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne [1]
  Zachód i islam. Postawy ludzi dwóch światów [1]
  Zachód i islam: dylematy relacji [1]
  Zachód wobec kryzysu politycznego na Ukrainie (2013–2014) [1]
  Zadania samorządu terytorialnego wobec kryzysu w rodzinie [1]
  Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz rodziców dziecka w fazie prenatalnej, które w wyniku deliktu urodziło się martwe (art. 446 § 4 k.c.) – glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie o sygn. Akt III CSK 286/14 [1]
  Zadośćuczynienie za krzywdy moralne w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa austriackiego [1]
  Zagadnienie wyznaczania stopy dyskonta przy ustalaniu wartości rezerwy na likwidację zakładu górniczego [1]
  Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach w procesie transformacji. Aspekty teoretyczne [1]
  Zagrożenia bezpieczeństwa państwa - wybrane aspekty w kontekście bezpieczeństwa europejskiego [1]
  Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec jako konsekwencja procesów imigracyjnych [1]