Show simple item record

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - obowiązek czy wyzwanie dla pracowników ochrony zdrowia w XXI w.?

dc.contributor.authorLizak, Dorota
dc.contributor.authorGoździalska, Anna
dc.contributor.authorSeń, Mariola
dc.contributor.authorJaśkiewicz, Jerzy
dc.contributor.authorSatora, Renata
dc.date.accessioned2014-11-24T10:10:11Z
dc.date.available2014-11-24T10:10:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationW: Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii, (red.) Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Grażyna Dębska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 35-44.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-227-8pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/757
dc.descriptionArtykuł recenzowany / peer-reviewed articlepl_PL
dc.description.abstractZagadnienia związane z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną w ostatnich latach na-brały istotnego znaczenia i wciąż mają charakter rozwojowy. Żyjąc w XXI wieku - okresie szeroko pojętych przemian, szybkiego tempa życia i często dehumanizacji człowieka, zdrowie – jedno z podstawowych dóbr niematerialnych, ciągle jest jedną z najwyżej cenionych przez człowieka wartości, która nie zmienia się wraz z upływem czasu. Zdrowie jest wartością ponadczasową. Nie jest stanem stałym, ale zmiennym, uwarunkowanym wpływem szeregu czynników modyfikowalnych i niemodyfikowalnych. Niekorzystne tendencje zdrowotne i praca w ochronie zdrowia powodują, iż przedstawiciele tego sektora powinni spełniać szereg wymagań oraz posiadać określone predyspozycje do wykonywania zawodu. Konieczne staje się posiadanie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności wykonywania czynności instrumentalnych i ekspresyjnych, a zarazem prezentowania określonej postawy, stanowiącej pozytywny, prozdrowotny wzorzec. Pracownicy ochrony zdrowia mają obowiązek edukować, promować zdrowie, a tym samym pomnażać jego potencjał. Dla niektórych z nich, działalność edukacyjna będzie pewnego rodzaju wyzwaniem, sprawdzeniem swojej wiedzy i umiejętności, ale i zarazem może stanowić początek nowej drogi zawodowej. Aktualizacja wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w zawodach medycznych jest wymogiem koniecznym, aby zapewnić najwyższą jakość holistycznej opieki, w tym działań edukacyjnych i promujących zdrowie, oraz aby być osobą wiarygodną.pl_PL
dc.description.abstractIssues related to health promotion and health education in recent years have gained in importance and are still evolving. Living in the twenty-first century - the period of wideranging changes, the fast pace of life, the dehumanization of man and certain values, health - one of the key intangibles, is still one of the most cherished human values that do not change over time. Health is a timeless value, which is not a constant state but labile, is influenced by a variety of modifiable and not-modifiable factors. Adverse trends in health and work in the health care, cause that representatives of the sector should meet a number of requirements and have certain abilities to practice. It becomes necessary to have a interdisciplinary knowledge, ability to perform of instrumental and expressive activities, at the same time presenting a particular attitude, which is a positive, forming pro-health model. The health professionals have a duty to educate, promote health and thus increase health potential. For some of them, the educational activities will be a kind of challenge to test their knowledge and skills, but also can be a start of a new career. Update knowledge and skills in the medical professions is a necessary requirement to ensure the highest quality of holistic care, including educational and health promotion and to be a reliable person.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzdrowiepl_PL
dc.subjectpromocja zdrowiapl_PL
dc.subjectedukacja zdrowotnapl_PL
dc.subjectochrona zdrowiapl_PL
dc.subjecthealthpl_PL
dc.subjecthealth promotionpl_PL
dc.subjecthealth educationpl_PL
dc.subjecthealth carepl_PL
dc.subject.otherEdukacjapl_PL
dc.subject.otherPedagogikapl_PL
dc.subject.otherPielęgniarstwopl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.titlePromocja zdrowia i edukacja zdrowotna - obowiązek czy wyzwanie dla pracowników ochrony zdrowia w XXI w.?pl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska