Wyświetlanie pozycji 1-20 z 97

  Tytuł
  Administracyjne warunki formalnoprawne podejmowania działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych [1]
  Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii [1]
  Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego [1]
  Alkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie [1]
  Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejskiego Johanna Ernesta von der Lindego [1]
  Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim do 1866 roku [1]
  Chiny wobec światowego kryzysu gospodarczego 2007/2008+ [1]
  Czarna legenda wolnomularstwa. Fałsz i fakt historyczny w służbie bieżącej polityki [1]
  Dostosowywanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (wybrane problemy) [1]
  Drobna przestępczość – problematyka zjawiska [1]
  Dwa pierwsze wieki wolnomularstwa w Krakowie [1]
  Działalność oświatowa samorządu przemysłowo-handlowego w latach 1929–1939 na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie [1]
  Europejski wymiar polityki Niemiec wobec Rosji i Ukrainy oraz jej implikacje dla Polski [1]
  Eurosceptycyzm jako przejaw populizmu w praktyce politycznej III RP [1]
  Ewolucja regulacji prawnej zatrudnienia kobiet pod ziemią w kopalniach [1]
  Formy działania jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do pieczy zastępczej [1]
  Generalizacje w rozumowaniach dowodowych [1]
  Geneza oraz ewolucja wykładni art. 57 Prawa energetycznego [1]
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 01.04.2008 r., wydanego w sprawie o sygnaturze V KK 26/08 [1]
  Implikacje kryzysu strefy euro dla wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE [1]