Show simple item record

Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – geneza, konstytucyjne przesłanki wywłaszczenia na tle porównawczym

dc.contributor.authorKościelniak, Grzegorz
dc.date.accessioned2020-11-02T13:13:27Z
dc.date.available2020-11-02T13:13:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2020, nr 1, s. 149-165.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28912
dc.description.abstractThe aim of the present study is to present the issues of regulation of the institution of expropriation in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. This institution has long been known for both administrative and civil law. However, it has been the subject of interest of the constitutionalists since its introduction to the provisions of the Basic Law. Due to the complexity of the work, it will be divided into three parts. In the first part, the author conducted an analysis of the process of constitutionalization of this institution in the Polish legal system and made a selective analysis of constitutional regulations of expropriation institutions in some modern countries, mainly European ones and in the USA. The second part of the work will attempt to define the constitutional concept of expropriation. At the same time, the assumption that the definition of a given legal concept should describe the constitutive elements of the institution defined by the concept will make it possible to characterize the expropriation itself. The last third part of the work will focus on the constitutional conditions for the admissibility of expropriation. It will also include conclusions and the coping of conducted research.pl
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki regulacji instytucji wywłaszczenia w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Instytucja ta znana jest od dawna zarówno prawu administracyjnemu, jak i cywilnemu, natomiast przedmiotem zainteresowania konstytucjonalistów jest zasadniczo od momentu jej wprowadzenia do postanowień ustawy zasadniczej. Z uwagi na złożoność pracy została ona podzielona na trzy części. W pierwszej części autor przeprowadził analizę procesu konstytucjonalizacji instytucji wywłaszczenia w polskim porządku prawnym oraz dokonał selektywnej analizy konstytucyjnych regulacji instytucji w niektórych współczesnych państwach, głównie europejskich, oraz w USA. W drugiej części pracy podjęto próbę zdefi niowania konstytucyjnego pojęcia wywłaszczenia. Jednocześnie przyjęcie założenia, zgodnie z którym defi nicja danego pojęcia prawnego powinna opisywać konstytutywne elementy instytucji określanej tym pojęciem umożliwi scharakteryzowanie samego zjawiska. Ostatnia – trzecia część pracy koncentrować się będzie na konstytucyjnych warunkach dopuszczalności instytucji wywłaszczenia. Zawierać będzie również konkluzje podsumowujące i jednocześnie wieńczące przeprowadzone badania.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectexpropriationpl
dc.subjectconstitutional concept of expropriationpl
dc.subjectrestriction of property rights for public purposespl
dc.subjectconstitutive elements of expropriation institutionpl
dc.subjectwywłaszczeniepl
dc.subjectkonstytucyjne pojęcie wywłaszczeniapl
dc.subjectograniczenie prawa własności na cele publicznepl
dc.subjectkonstytutywne elementy instytucji wywłaszczeniapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleKonstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – geneza, konstytucyjne przesłanki wywłaszczenia na tle porównawczympl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0807-sp-2020-1-011


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska