Show simple item record

Promoting Free Trade in Asia-Pacific–CPTPP as an Answer to Trump’s Protectionism

dc.contributor.authorMajchrowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-04-20T09:13:44Z
dc.date.available2020-04-20T09:13:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 3, s. 119-134.pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28195
dc.description.abstractDynamiczne zmiany zachodzące w strukturze gospodarki światowej znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach poszczególnych państw, które – w związku z kryzysem na forum negocjacji wielostronnych – poszukują alternatywnych możliwości korzystniejszego dostępu do innych rynków. Analiza zachodzących zmian jednoznacznie wskazuje, że pojawiły się nowe trendy w handlu światowym, co przejawia się m.in. w tworzeniu kolejnych regionalnych umów handlowych (RTAs), z których mega-regionalne bloki handlowe (MRTAs) są szczególnie istotne dla gospodarki światowej. Do takich bez wątpienia należało TPP, które było negocjowane przez 12 państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. W efekcie narastających działań protekcjonistycznych Trumpa, USA – członek o kluczowym znaczeniu – wycofały się z porozumienia. Biorąc jednak pod uwagę znaczenie TPP zarówno dla poszczególnych członków, jak i gospodarki światowej, pozostałych 11 państw zdecydowało o jego reaktywacji bez kluczowego partnera, uważając porozumienie za szczególną siłę napędową regionalnej integracji gospodarczej. Dlatego też wznowienie porozumienia transpacyfi cznego pod nazwą Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacifi c Partnership (CPTPP) jest tak istotne zarówno z punktu widzenia jego uczestników, regionu Azji Pacyfi ku, jak i gospodarki światowej. Od sukcesu tej umowy może bowiem zależeć, kto będzie decydował o regułach handlu w regionie, a w nawet gospodarce globalnej.pl
dc.description.abstractDynamic changes occurring in the structure of world economy are refl ected in the activities of particular countries which, owing to the multilateral negotiations stalemate, have been searching for alternative opportunities to access other markets. The analysis of the transformations which have taken place clearly indicates that new trends in world trade have emerged, which is manifested, among other things, by concluding new RTAs, among which the mega-regional trade blocs (MRTAs) are of paramount importance to world economy. This certainly included the TPP, which had been subject to negotiations by 12 countries at various levels of economic development. As a result of the increasingly protectionist measures taken by President Trump, the U.S., which had been a key player of the TPP, withdrew from the agreement. However, taking into account the signifi cance of the TPP, both for its individual members, as well as world economy, the remaining 11 members decided to reactivate the agreement without its key partner since it is collectively regarded as the driving force for the regional economic integration. Thus, the resumption of the transpacifi c trade deal under the name Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacifi c Partnership (CPTPP) is pivotal from the perspective of its member states, the Asia-Pacifi c region, as well as world economy. It is particularly important since the success of the agreement will determine who will be deciding on the rules of trade not only in the region but even in global economy.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectAzja-Pacyfi kpl
dc.subjectCPTPPpl
dc.subjectTPPpl
dc.subjectpolityka handlowapl
dc.subjectprotekcjonizmpl
dc.subjectAsia-Pacifi cpl
dc.subjecttrade policypl
dc.subjectprotectionismpl
dc.subject.otherEkonomiapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.titlePromoting Free Trade in Asia-Pacific–CPTPP as an Answer to Trump’s Protectionismpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0610pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0610-ksm-2019-3-006


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska