Show simple item record

Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym

dc.contributor.authorZysk, Wojciech
dc.date.accessioned2020-04-20T09:09:41Z
dc.date.available2020-04-20T09:09:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 2, s. 119-135.pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28192
dc.description.abstractThe presence of foreign capital in Poland, connected with the activities of transnational corporations, infl uences many elements of the economic structure. Infl ows of foreign capital in the form of foreign direct investment (FDI), which aff ects the level of exports of our country, are particularly important. The article (research character) presents the results of the share of export sales companies with foreign participation and the participation of the largest exporters (companies with foreign capital) in Polish exports in 2004–2015. In recent years, we could observe the decline in the share of exports of companies surveyed in total Polish exports, but it was statistically signifi cant and sustained for several years, the level of over 1/2 for all companies with foreign participation, and about 12% for the largest companies. It is reasonable to argue that there was a signifi cant concentration of exports generated by entities with foreign participation, including transnational corporations. It seems that in the short and medium term we will continue to observe the infl ow of direct investment or reinvestment of profi ts. However, in the decisions regarding capital placement, investors may be concerned about the increase of anti-EU moods and the EU authorities’ examination of the rule of law in Poland.pl
dc.description.abstractObecność zagranicznego kapitału w Polsce, związana z działalnością korporacji transnarodowych, wpływa na wiele elementów struktury ekonomicznej. Istotny jest zwłaszcza napływ kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), który oddziałuje na poziom eksportu naszego kraju. W artykule (charakter badawczy) przedstawiono wyniki badań udziału sprzedaży eksportowej spółek z wkładem zagranicznym oraz udziału największych eksporterów (podmiotów z kapitałem zagranicznym) w polskim eksporcie w okresie od 2004 do 2016 r. W ostatnich latach obserwować można było spadek udziału eksportu badanych podmiotów w całości polskiego eksportu, niemniej jednak był to istotny statystycznie i utrzymujący się przez kilkanaście lat poziom ponad 50% w przypadku wszystkich spółek z udziałem zagranicznym i około 12% w przypadku największych podmiotów. Uzasadnione jest zatem twierdzenie o istotnej koncentracji eksportu generowanego przez podmioty z udziałem zagranicznym, w tym korporacje transnarodowe. Wydaje się, iż w krótkiej i średniej perspektywie nadal będziemy obserwować napływ inwestycji bezpośrednich czy reinwestowanie osiąganych zysków. W decyzjach dotyczących lokowania kapitału zaniepokoić inwestorów może jednak wzrost nastrojów antyunijnych i badanie przez organy UE praworządności w Polsce.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectentities with foreign participationpl
dc.subjectexports of companies with foreign participationpl
dc.subjectforeign direct investment in Polandpl
dc.subjectpodmioty z udziałem zagranicznympl
dc.subjecteksport spółek z udziałem zagranicznympl
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polscepl
dc.subject.otherEkonomiapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.titleKapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnympl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0610pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0610-ksm-2019-2-007


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska