Show simple item record

Etyka postępowania wobec ludzi chorych psychicznie i przejawiających zaburzenia psychiczne w praktyce ratownika medycznego

dc.contributor.advisorKurleto-Kalitowska, Ewa
dc.contributor.authorBieda, Maja
dc.date.accessioned2015-07-02T10:20:39Z
dc.date.available2015-07-02T10:20:39Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/2787
dc.descriptionNierecenzowany artykuł poglądowypl
dc.description.abstractPostępowanie ratownicze wobec ludzi chorych psychicznie i przejawiających zaburze-nia psychiczne powinno zawsze opierać się na ogólnie przyjętych zasadach etyki. Wszystkie czynności i decyzje muszą być ukierunkowane dobrem pacjenta i stanowią nadrzędną zasadę. Każda osoba, bez względu na stan zdrowia (w tym zdrowie psychiczne) i zaburzenia, ma prawo do godnego traktowania. W sytuacjach nagłych, kiedy pacjent jest agresywny czy też autoagresywny, podstawowym działaniem musi być zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentowi, jak i zespołowi Ratownictwa Medycznego oraz osobom postronnym, również z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Środki te powinny być traktowane, jako osta-teczność, gdy inne metody zawiodły. Przed przystąpieniem do przymusu bezpośredniego, należ uprzedzić daną osobę o jego zastosowaniu oraz wybraniu takiej jego formy, która będzie jak najmniej uciążliwa dla pacjenta. Nawet w trakcie stosowania przymusu, należy starać się zapewnić jak najbardziej „komfortowe” warunki dla pacjenta z poszanowaniem jego godności, co może być bardzo trudne, zważywszy na sam fakt stosowania przymusu bezpośredniego.pl
dc.description.abstractEmergency procedures to the people with mental illness and manifesting mental disorders should always be based on generally accepted principles of ethics. All actions and decisions must be targeted patient welfare and provide an overarching principle. Any person, regardless of the state of health (including mental health) and disorder, has the right to humane treatment. In emergency situations when the patient is aggressive, the primary action must be to ensure the safety of both the patient and the team of Emergency Medicine, include the use of coercive measures. These measures should be considered as a last resort when other methods have failed. Prior uses coercive belong to warn the person concerned about its use and the choice of being of a nature that would be the least burdensome for the patient. Even in the course of coercion, paramedic should try to ensure the most "comfortable" conditions for the patient with respect for their dignity, which can be very difficult, given the very fact of use of direct coercion.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectchoroby psychicznepl
dc.subjectetykapl
dc.subjectstan nagłypl
dc.subjectethicspl
dc.subjectpsychiatric emergenciespl
dc.subjectmental illnesspl
dc.subjectpsychiatriapl_PL
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.subject.otherPsychologiapl
dc.titleEtyka postępowania wobec ludzi chorych psychicznie i przejawiających zaburzenia psychiczne w praktyce ratownika medycznegopl
dc.title.alternativeBehavior towards people with mental illness and mental disorder manifested in the practice of medical rescuerpl
dc.typeArtykułpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska