Show simple item record

Prawa człowieka i ich ochrona gwarancją bezpieczeństwa europejskiego

dc.contributor.authorSkawińska, Mirosława
dc.date.accessioned2020-02-03T14:09:34Z
dc.date.available2020-02-03T14:09:34Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 75-82.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27431
dc.description.abstractEuropejski system bezpieczeństwa determinuje poszanowanie i ochrona praw człowieka. Współczesne ryzyko i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego stanowią istotną część dyskusji nad jego kształtem. Zagrożenia te podzielono na sześć kategorii, są to: militarne, polityczne, zagrożenia wymiaru ludzkiego, ekonomiczne, socjalne i ekologiczne. Zagrożenia wymiaru ludzkiego, obok politycznych, tworzą najdłuższą listę, a wśród nich znalazły się m.in.: naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności, dyskryminowanie i szykanowanie osób należących do mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, dyskryminacja z powodu płci, manipulacja kwestiami dotyczącymi mniejszości i praw człowieka w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ruchy polityczne odwołujące się do agresywnego nacjonalizmu, szowinizmu, ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu i innych form nietolerancji. Rośnie jednak świadomość społeczna i polityczna ich znaczenia dla bezpieczeństwa, a towarzyszy jej doskonalenie instrumentów egzekwowania tych praw.pl
dc.description.abstractThe European system of security is governed by the respect and protection of human rights. Contemporary risks and threats to European security are in important element of the dispute concerning its shape. These threats were divided into six categories: military, political, human dimension, economic, social, and ecological. Besides the political ones, these are the threats of the human dimension whose list is the longest, and includes among others, violation of human rights and fundamental freedoms, discrimination and victimisation of members of national, ethnic, cultural, and religious minorities, discrimination on the grounds of sex, manipulation with minorities and human rights to achieve political benefits, political movements falling back upon aggressive nationalism, chauvinism, xenophobia, racism, anti-Semitism, and other forms of intolerance. There is, however, a growing civic and political awareness of their significance for security, accompanied by the honing of instruments for execution of these rights.pl
dc.description.abstractЕвропейская система безопасности предусматривает охрану прав человека. Современные угрозы для европейской безопасности составляют существенную часть дискуссии над её формой. Эти угрозы можно поделить на шесть категорий: военные, политические, угрозы для безопасности человека, экономические, социальные и экологические. Угрозы для безопасности человека, на ряду с политическими, составляют самый большой список, например: нарушение прав человека и основных свобод, дискриминация национальных, этнических, культурных, религиозных меньшинств, дискриминация из-за пола, манипуляция вопросами касающимися меньшинств и прав человека для достижения политических целей, политические движения обращающиеся к агрессивному национализму, шовинизму, ксенофобии, расизму, антисемитизму и другим формам нетерпимости. Невзирая на существование этих угроз, следует отметить рост общественного и политического осознания их значения, что приводит к совершенствованию инструментов охраны прав человека.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprawa człowiekapl
dc.subjectbezpieczeństwo europejskiepl
dc.subjectśrodowisko bezpieczeństwapl
dc.subjectEuropapl
dc.subjectKarta Podstawowych Praw Obywateli Unii Europejskiejpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titlePrawa człowieka i ich ochrona gwarancją bezpieczeństwa europejskiegopl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska