Show simple item record

Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem politycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosji

dc.contributor.authorKraj, Kazimierz
dc.date.accessioned2020-01-31T11:45:25Z
dc.date.available2020-01-31T11:45:25Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 3-4, s. 49-60.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27401
dc.description.abstractAutor zajął się problematyką zwalczania terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. Poddał analizie dwie ustawy regulujące zwalczanie terroryzmu w Rosji. Pierwszą z nich była ustawa O walce z terroryzmem z 1998 r. Obowiązująca od 2006 roku ustawa nosi tytuł O przeciwdziałaniu terroryzmowi. Dekretem z lutego 2006 roku O środkach przeciwdziałania terroryzmowi prezydent Władimir Putin powołał do życia Narodowy Komitet Antyterrorystyczny, który wraz z powołanymi w podmiotach federacji komisjami antyterrorystycznymi odpowiada za formułowanie państwowej polityki w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi. Komitet koordynuje działalność federalnych organów władzy wykonawczej, mającą na celu zwalczanie terroryzmu i opracowuje przedsięwzięcia, których celem jest przeciwdziałanie terroryzmowi, eliminacja przyczyn i warunków umożliwiających jego funkcjonowanie. W artykule zostały również przedstawione dotychczasowe osiągnięcia i ułomności Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego. Poznanie rozwiązań przyjętych w organizacji NKA i analiza jego bieżącej działalności pozwoli na zdobycie materiałów oraz informacji pomocnych w stworzeniu w Polsce efektywnego systemu zwalczania terroryzmu.pl
dc.description.abstractThe author discusses the problem of fi ghting terrorism in the Russian Federation. He analysed two legal acts which regulate fi ghting terrorism in Russia. The fi rst act was About fi ght against terrorism from the year 1998. The act valid from 2006 has a title About preventing terrorism. With the decree Means to prevent terrorism from February 2006, Vladimir Putin brought into being “The National Anti-terrorist Committee”, which together with anti-terrorist commissions created in organisational units of Russian Federation is responsible for shaping the national anti-terrorist policy. The Committee coordinates the actions of federal authorities aimed to fi ght terrorism. It works out tactics and means for fi ghting terrorism and eliminating causes and conditions which make terrorism possible. In the article are presented the actual achievements as well as the imperfections of the National Committee. Information about the solutions used in organizing NAC and an analysis of its present activities will enable to get means and information helpful in creating in Poland an effective system of fi ghting terrorism.pl
dc.description.abstractАвтор занялся проблематикой борьбы с терроризмом в Российской Федерации. Он подверг анализу два закона регулирующих борьбу с терроризмом в России. Первым из них был закон «О борьбе с терроризмом» от 1998 г. Второй – закон «О противодействии терроризму» – вступил в силу в 2006 г. Указом от фев- раля 2006 г. «О мерах по противодействию терроризму» президент Владимир Путин основал Национальный антитеррористический комитет, который вместе с созданными в субъектах федерации антитеррористическими комиссиями от- вечает за формирование государственной политики в области противодействия терроризму. НАК координирует деятельность федеральных органов исполни- тельной власти направленных на борьбу с терроризмом. Комитет предприни- мает шаги, целью которых является противодействие терроризму, элиминация причин и условий, делающих возможным его функционирование. В статье указаны также достижения и ошибки в работе Национального ан- титеррористического комитета. Изучение организации работы НАК, анализ его текущей деятельности позволит приобрести материалы и данные, которые можно использовать для создания в Польше эффективной системы борьбы с терроризмом.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectNarodowy Komitet Antyterrorystycznypl
dc.subjectterroryzmpl
dc.subjectRosjapl
dc.subjectmilitariapl
dc.subjectNKApl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleNarodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem politycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosjipl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska