Show simple item record

Warunki efektywności szkolenia podstawowego w kontekście procesu kształtowania kadrowego potencjału Policji

dc.contributor.authorBogdalski, Piotr
dc.date.accessioned2020-01-31T08:57:02Z
dc.date.available2020-01-31T08:57:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 61-69.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27379
dc.description.abstractArtykuł ukazuje miejsce i znaczenie policyjnego szkolenia podstawowego zawodowego w procesie kształtowania kadrowego potencjału Policji. Rozważania w nim zawarte zmierzają do ustalenia warunków, od których zależy efektywność tego szkolenia oraz – w tym kontekście – oceny możliwości włączenia szkół wyższych w proces przygotowania studentów do wykonywania zawodu policjanta. Według autora artykułu konfrontacja argumentów za i przeciw współpracy Policji z uczelniami jednoznacznie przemawia za jej podjęciem.pl
dc.description.abstractThe article shows the place and importance of police basic professional training in the process of developing human resources capacity of the Police. Considerations contained therein are intended to establish the conditions which determine the effectiveness of this training, and – in this context – the evaluation of the possibility of including higher education institutions in the process of preparing students for the profession of a policeman. According to the author, the evaluation of the arguments for and against the Police cooperation with universities weighs clearly in favour of its adoption.pl
dc.description.abstractВ статье указано место и значение начального полицейского, профессиональ- ного обучения в процессе формирования кадрового потенциала полиции. Обоз- начено условия, от которых зависит эффективность такого обучения, а также – в таком контексте – дана оценка возможности включения вузов в процесс подготовки студентов к выполнению профессии полицейского. По мнению ав- тора статьи, сопоставление аргументов «за» и «против» сотрудничества по- лиции с высшими учебными заведениями, однозначно указывает на целесооб- разность такой работы.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpolicjapl
dc.subjectszkolenie zawodowepl
dc.subjectPolicjapl
dc.subjectModules of Employable Skillspl
dc.subjectnauczaniepl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleWarunki efektywności szkolenia podstawowego w kontekście procesu kształtowania kadrowego potencjału Policjipl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska