Show simple item record

Zakres ingerencji egzekutywy w prawa i wolności obywateli USA w dobie walki z terroryzmem

dc.contributor.authorMucha, Bogdan
dc.date.accessioned2020-01-30T10:35:55Z
dc.date.available2020-01-30T10:35:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 1-2, s. 61-78.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27348
dc.description.abstractAutor artykułu dokonał analizy rozwiązań prawnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i ich ewolucji w odniesieniu do działań podejmowanych w imię zapewnienia większego bezpieczeństwa państwa polegających na ustawodawczej i sądowej kontroli pozyskiwania informacji obcych wywiadów przez 16 różnych agencji składających się na amerykańskie służby specjalne. System kontroli inwigilacji dla celów ochrony bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych podlega nieustannej ewolucji. Zaobserwowane tendencje wskazują z jednej strony na uwzględnianie w zmienianych regulacjach potrzeb służb specjalnych, zwłaszcza w płaszczyźnie uelastycznienia ich działalności w celu zapewnienia jak największej skuteczności w walce z zagrożeniami, głównie o charakterze terrorystycznym. Z drugiej strony rozszerza się zakres kontroli nad służbami nie tylko ze strony odpowiednich branżowych komisji Kongresu, lecz również sądownictwa.pl
dc.description.abstractThe author of this article has analysed legal solutions in the United States and its progression in relation to actions aimed at increasing the security of the country, based on legislative and judicial control to obtain information relating to the foreign secret service by 16 different agencies of the US Secret Service. The system of controlling surveillance in order to protect national security of the United States has been constantly evolving. More noticeable trends indicate, on one hand, taking the needs of the secret service into account while changing regulations, especially in relation to increasing their ability to adapt their work methods to ensure extremely high effectiveness in fi ghting possible threats, mainly terrorism. On the other hand, there has been a constant increase in the extent of control over the secret service, not only by appropriate industrial commissions of the Congress, but also by the jurisdiction.pl
dc.description.abstractАвтор статьи проанализировал правовые решения, принятые в Соединенных Штатах и их эволюцию в сопоставлении с действиями направленными на по- вышение безопасности государства, касающихся законодательного и судово- го контроля над способами приобретения информации от иностранных раз- ведывательных служб 16-ти различных агентств, составляющих американские спецслужбы. Система контроля слежения для целей охраны национальной безопасности Соединенных Штатов постоянно эволюирует. Замеченные тен- денции, с одной стороны, указывают на принятие во внимание в изменяемом регулировании потребностей спецслужб, особенно в области эластичности их действий направленных на обеспечение наиболее эффективной борьбы с уг- розами, главным образом, с терроризмом. С другой стороны, расширяется диа- пазон контроля над службами не только со стороны соответствующих комиссий Конгресса США, но и со стороны судебной власти.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectStany Zjednoczonepl
dc.subjectterroryzmpl
dc.subjectUSApl
dc.subjecttajemnica państwowapl
dc.subjectpodsłuchpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleZakres ingerencji egzekutywy w prawa i wolności obywateli USA w dobie walki z terroryzmempl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska