Show simple item record

Aby molestowanie seksualne w szkole nie stało sie norma

dc.contributor.authorSęk, Andrzej
dc.contributor.authorPopiało, Małgorzata
dc.date.accessioned2020-01-28T11:47:50Z
dc.date.available2020-01-28T11:47:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 1, s. 115-121.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27286
dc.description.abstractNiniejszy artykuł przedstawia analizę zdarzenia związanego z molestowaniem seksualnym ucznia przez nauczyciela. Na podstawie tej sytuacji ukazanej w wyemitowanym przez TVN-24 reportażu autorzy podjęli próbę zanalizowania tego zdarzenia pod względem prawnym i proceduralnym. Rozpatrzono zarówno samo zdarzenie, jak i role poszczególnych osób biorących udział w zdarzeniu. Na podstawie zachowań poszczególnych podmiotów autorzy opracowali procedurę postępowania nauczycieli, określili obowiązki instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w szkole oraz omówili odpowiedzialność karną grożącą tym podmiotom w wypadku zaniechania czynności służbowych.pl
dc.description.abstractThis paper presents an incident related to sexual harassment by a student teacher. On the basis of the situation depicted in the documentary broadcast by TVN 24 the authors attempted to analyze this incident in legal and procedural terms. Both the event itself and the roles of people involved in the incident were considered. Based on the behavior of each individual, the authors developed a procedure for teachers, defined the responsibilities of the institutions responsible for maintaining security at school and discussed the criminal liability for the neglect of the procedural activities.pl
dc.description.abstractВ статье дан анализ случая сексуального преступления против несовершеннолетнего ученика со стороны учителя. На основании ситуации, показанной в репортаже телевидения 1УЫ-24, авторы исследования проанализировали этот случай под углом зрения юридической ответственности. В статье детально рассмотрен сам случай и роль отдельных лиц принимающих в нём участие. На основании поведения отдельных субъектов, авторы разработали процедуру действий учителей, определили обязанности учреждений ответственных за безопасность в школе и рассмотрели виды уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmolestowanie seksualnepl
dc.subjectbezpieczeństwo w szkolepl
dc.subjectWarszawa Mokotówpl
dc.subjectnauczycielepl
dc.subjectPolicjapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleAby molestowanie seksualne w szkole nie stało sie normapl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska