Show simple item record

Rola i postępowanie nauczyciela w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków funkcjonowania placówki szkolnej. Analiza problemu na przykładzie wybranych zdarzeń

dc.contributor.authorSęk, Andrzej
dc.date.accessioned2019-05-27T14:57:09Z
dc.date.available2019-05-27T14:57:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 2, s. 19-31.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24766
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractZapewnienie uczniom bezpieczeństwa i spokoju w okresie pobierania nauki stanowi nie lada wyzwanie dla podmiotów do tego celu powołanych. Dużą rolę odgrywają tu zarówno nauczyciele, jak i instytucje, które z racji wykonywanych zadań mają obowiązek współpracy z placówkami szkolnymi. Tymi formacjami są bez wątpienia policja, straże gminne (miejskie), a nawet — po spełnieniu określonych wymogów proceduralnych — pracownicy ochrony osób i mienia. Działalność nauczycieli, wymienionych funkcjonariuszy czy też pracowników ochrony osób i mienia znajduje swoje odzwierciedlenie w aktach prawnych o randze ustaw, rozporządzeń i zarządzeń. Dla zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i rodzinie istotne są działania podejmowane przez samych nauczycieli, korzystają oni bowiem z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Ich zachowanie w momencie ujawnienia na terenie szkoły przestępstwa i często również zatrzymania jego sprawcy odgrywa szczególną rolę dowodową nie tylko w procesie karnym, ale również w szeroko pojętej prewencji kryminalnej. Właściwe postawy będą sprzyjały przeciwdziałaniu różnego rodzaju patologiom społecznym, których „elementem” mogą stawać się uczniowie, a to z kolei pozwoli im na niczym niezakłócony rozwój intelektualny i przyjmowanie odpowiednich wzorców. Nie trzeba nikogo przekonywać, że szkoła jest drugim po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym, które ma zapewnić uczniom właściwą opiekę i wychowanie.pl
dc.description.abstractEnsuring the security and safety of students while learning presents a real challenge for the entities appointed for the task. Both teachers and institutions required to cooperate with schools as part of their tasks play an important role here. These institutions include the police force, gmina (or city) guards, and even – after complying with certain procedural requirements – the staff of security companies. The activity of teachers, offi cers, and staff of security companies is refl ected in legal regulations such as acts, regulations and decrees. To ensure the security of students at school and at home, actions taken by teachers are crucial, since they fall under the legal protection provided for public servants and officers. Their conduct at the moment when an offence is revealed on the school premises, and often also during the apprehension of the offender, is of particularly important probative value not only during the criminal lawsuit, but also in broadly understood crime prevention. Correct attitudes will be conducive to counteracting various social pathologies, of which students may become an "element", which in turn will allow them to develop intellectually without interruptions and to follow suitable models. It goes without saying that school is the second most important educational environment after family home, and its role is to ensure that its students receive proper care and upbringing.pl
dc.description.abstractОбеспечение безопасности и спокойствия ученикам в период их обучения, является важной задачей возложенной на соответствующие структуры государства. Большую роль в этом процессе играют как учителя, так и учреждения, которые ввиду своих обязанностей должны сотрудничать со школой. Такими структурами, несомненно, являются государственная и муниципальная полиция, а в некоторых случаях также частные охранные предприятия. Деятельность учителей, должностных лиц полиции или сотрудников частных охранных предприятий регулирует законодательство - законы и нормативные правовые акты. Для обеспечения безопасности учеников в школе и в семье большое значение имеет деятельность учителей, которые обладают статусом государственных служащих и как таковые подлежат особенной правовой защите. Их действия во время раскрытия преступления на территории школы, и зачастую также задержания нарушителя правопорядка, играют важную роль не только в уголовном процессе, но и в профилактики правонарушений несовершеннолетних. Правильные действия учителей способствуют профилактике различных видов социальной патологии, дают возможность учащимся развивать свои интеллектуальные способности и прививать соответствующие стандарты поведения. Само собой разумеется, что обязанностью школы, наряду с родительским домом, является предоставление ученикам надлежащего ухода, образования и воспитания.
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbezpieczeństwo w szkolepl
dc.subjectzatrzymanie ucznia w szkole
dc.subjectuczeń-nożownik
dc.subjectagresja
dc.subjectprzemoc w rodzinie
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleRola i postępowanie nauczyciela w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków funkcjonowania placówki szkolnej. Analiza problemu na przykładzie wybranych zdarzeńpl
dc.title.alternativeThe role of the teacher in creating safe conditions for functioning of a school. The analysis of the problem on the example of selected eventspl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0718pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska