Show simple item record

Badania poligraficzne w systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

dc.contributor.authorSzymiczek, Radosław
dc.date.accessioned2019-05-27T14:48:58Z
dc.date.available2019-05-27T14:48:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 1, s. 19-31.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24761
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problematykę szczególnego rodzaju badań poligrafi cznych, zwanych badaniami screeningowymi w stosunkach pracowniczych. Podstawowy teoretyczny cel artykułu to wyjaśnienie różnic pomiędzy badaniami screeningowymi a stojącymi w opozycji terminologicznej badaniami prowadzonymi w konkretnej sprawie (tzw. diagnostycznymi). Niniejszy artykuł ma także walor praktyczny, gdyż porusza problemy, jakie napotyka operator poligrafu, wkraczający w tak wrażliwą sferę dla pracowników, jaką jest lojalność wobec pracodawcy. Autor nie poprzestaje jednak na omówieniu występujących problemów, ale stara się także wskazywać możliwe rozwiązania, co może przyczynić się do udoskonalania prowadzenia badań poligrafi cznych w sektorze prywatnym. Przedstawiono także analizę wyników prowadzonych badań, która pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Wysoki wskaźnik niekorzystnych opinii dla badanych obrazuje skalę zagrożenia, jakie stanowi nielojalny pracownik dla bezpieczeństwa biznesu. Przypuszczenia dotyczące wyników są również otwarciem dyskusji o zaletach i wadach badań poligraficznych w sektorze prywatnym.pl
dc.description.abstractThe article raises an issue of a specifi c type of polygraph tests called screening tests in work relations. The basic theoretical aim of the article is to explain the differences between screening tests and terminologically opposite studies performed for a defi nite diagnosis (so called diagnostic tests). The discussed article carries also a practical value as it mentions the diffi culties that a polygraph operator meets with while entering such a delicate area as the employees’ loyalty towards their bosses. However, the author does not confi ne to mention the problem but he also attempts to indicate possible solutions, which may contribute to improve the polygraph tests in the private sector. The analysis of the test results, which enables researchers to draw proper conclusions, has also been presented. A high rate of adverse opinions about those tested illustrates the scale of risk posed to the business security by a disloyal employee. The assumptions concerning the results are also an opening to a discussion about the benefi ts and drawbacks of polygraph tests in the private sector.pl
dc.description.abstractАвтор рассматривает проблематику особенного рода исследований с использованием полиграфа - «детектора лжи», какими являются скрининговые исследования трудовых отношений. Главная теоретическая цель статьи - это указание разницы между скрининговыми исследованиями и находящимися к ним в терминологической оппозиции, диагностическими исследованиями, т.е. проводимыми по конкретному делу. Материалы статьи могут иметь также практическое использование, так как затрагивают проблемы, с какими сталкивается оператор полиграфа, который входит в такую деликатную сферу исследуемого персонала, как, например, лояльность перед работодателем. Автор не только кратко излагает возможные проблемы, но старается также указывать их возможные решения, что в конечном счёте способствует совершенствованию полиграфических исследований в частном секторе. В статье дан также анализ результатов проводимых исследований, который позволяет сделать соответствующие выводы. Высокий коэффициент невыгодных для исследуемых выводов, показывает масштаб угроз для безопасности бизнеса, каким может быть нелояльный сотрудник. Полученные результаты могут дать начало дискуссии о плюсах и минусах полиграфических исследований в частном секторе.
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpoligrafiapl
dc.subjectbadania screeningowepl
dc.subjectsystemy bezpieczeństwapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherZarządzanie i marketingpl
dc.titleBadania poligraficzne w systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwapl
dc.title.alternativePolygraph Tests in Company Security Systempl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0718pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska