Show simple item record

Radykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu terrorystów

dc.contributor.authorBorkowski, Robert
dc.date.accessioned2019-05-27T14:47:55Z
dc.date.available2019-05-27T14:47:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 4, s. 73-81.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24758
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractKwestia radykalizmu i radykalizacji jest ważnym obszarem badań współczesnego terroryzmu. Najważniejsze zagadnienia badawcze obejmują pytania o proces nabywania ekstremistycznych przekonań oraz o metody rekrutacji i indoktrynacji terrorystycznych organizacji. Najtrudniejsze pytania dotyczą punktów zwrotnych w biografi i potencjalnych terrorystów. Inne istotne kwestie badawcze to m.in. pytania o to, czy procesy radykalizacji w przypadku grup skrajnej lewicy, skrajnej prawicy oraz fundamentalistów religijnych są takie same, czy też są odmienne. Wreszcie, czy istnieje różnica między radykalizacją w grupach terrorystycznych a samoradykalizacją zamachowców działających samodzielnie. Takie badania byłyby użyteczne z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa i prewencji antyterrorystycznej. Jeśli można byłoby dokładnie profi lować środowiska, w których może wystąpić radykalizacja, to można byłoby zapobiec pojawieniu się struktur organizacyjnych. Takie rozwiązanie dałoby ogromne możliwości rządzącym oraz poszerzałoby zakres władzy służb specjalnych, co w konsekwencji mogłoby przekształcić współczesne demokracje w dystopijne państwa policyjnego nadzoru.pl
dc.description.abstractThe issue of radicalism and radicalization is an important area of investigation of contemporary social science. The most important research issues include questions about the process of acquisition of extremist beliefs and methods of recruitment and indoctrination of terrorist groups. The most diffi cult questions about the turning points in the biography of potential terrorists would be available observations and under what circumstances it would be possible to take preventive measures. Another research question would apply to determine whether the processes of radicalization in the case of groups of the extreme left, extreme right-wing, religious fundamentalists are the same or are they different. Finally, what is the difference between radicalization of terrorist groups and radicalized terrorists acting alone. Such studies would be useful from the point of view of security policy, prevention, prevention of attacks to neutralize terrorist groups. If it was possible to accurate profi ling environments where radicalization processes occur, could also deal with these processes and to prevent the emergence of terrorist organizational structures. Such possibility would give into the hands of rulers, and special services extremely powerful weapon and may convert modern democracies into dystopian surveillance states.pl
dc.description.abstractВопросы радикализма и радикализации являются важной областью исследований современного терроризма. Ключевая исследовательская проблема охватывает вопросы связанные с процессом формирования экстремистских убеждений и методами вербовки и индоктринации террористических организаций. Наиболее сложные вопросы касаются поворотных моментов в биографии потенциальных террористов. Автор пытается также дать ответ на вопрос: являются ли процессы радикализации в случае групп крайнего левого или крайнего правого толка, а также религиозных фундаменталистов, одинаковыми или существуют между ними различия? существует ли разница между радикализацией в террористических группах и саморадикализацией террористов действующий в одиночку? Такие исследования будут полезны с точки зрения политики безопасности и предотвращения актов терроризма. Если бы существовала возможность профилирования среды, податной на радикализацию, то стало бы возможным предотвращение появления организационных структур. С другой стороны такие решения могли бы предоставить огромные возможности органам власти, повлечь увеличение компетенций спецслужб, что, в свою очередь могло бы превратить современные демократии в мрачные полицейские государства.
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectterroryzm
dc.subjectradykalizacja
dc.subjectkryminologia
dc.subjectprewencja
dc.subjectprofilowanie
dc.subjectterrorism
dc.subjectradicalization
dc.subjectcriminology
dc.subjectprevention
dc.subjectprofiling
dc.subjectтерроризм
dc.subjectрадикализация
dc.subjectкриминология
dc.subjectпрофилактика
dc.subjectпрофилирование
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleRadykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu terrorystówpl
dc.title.alternativeRadicalization as an analytic category in profiling terroristspl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0718pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska