Show simple item record

Niemcy wobec międzynarodowych implikacji zacieśniania współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w Drugiej dekadzie XXI wieku

dc.contributor.authorCziomer, Erhard
dc.date.accessioned2019-04-02T10:48:18Z
dc.date.available2019-04-02T10:48:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2018, nr 1 s.50-65.pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/22994
dc.description.abstractArtykuł podejmuje analizę stanowiska Niemiec wobec międzynarodowych implikacji zacieśnienia współpracy Chin z Rosją w drugiej dekadzie XXI wieku. Składa się on z trzech części: – Chiny i Rosja jako partnerzy Niemiec; – Niemcy wobec zacieśnienia współpracy Rosji z Chinami; – Rola Chin oraz Rosji w przekształcaniu systemu międzynarodowego w kontekście strategicznych interesów i celów Niemiec. Zasadnicza teza artykułu brzmi: Niemcy jako pierwszoplanowe państwo UE o interesach globalnych posiadają rozbudowaną współpracę z Chinami i Rosją, które jako państwa autorytarne działają w kierunku przekształcenia neoliberalnego systemu międzynarodowego na czele z USA w systemie multilateralnym. Oba kraje poprzez zacieśnienie współpracy polityczno-militarnej oraz gospodarczo-handlowej zmierzają do zwiększenia własnej roli międzynarodowej oraz osłabienia roli i pozycji USA. Ważnymi strategiami długofalowego rozwoju obu krajów są: Chin – Nowy Jedwabny Szlak (2013) oraz Rosji – Unia Euroazjatycka (2015). Procesowi postępujących międzynarodowych zmian układu sił towarzyszy szereg zagrożeń, napięć, konfliktów oraz innych wyzwań w skali globalnej, regionalnej oraz lokalnej. Poważnym wyzwaniem dla Zachodu jest polityka nowej administracji amerykańskiego prezydenta Donalda Trampa, która od 2017 r. preferuje własne interesy USA, zarówno w stosunku do Chin i Rosji, jak też wobec swoich partnerów oraz sojuszników transatlantyckich w UE oraz NATO. Prowadzi to również do narastania znacznych kontrowersji politycznych i gospodarczych między Niemcami a USA. Słowa kluczowe: Niemcy, implikacje międzynarodowe, współpraca, Chiny, Rosjapl
dc.description.abstractThe article raises the topic of analysis Germany’s stance towards international implications of tightening relations between China and Russian in the second decade of the 21st century. It consists of three parts. – China and Russia as Germany’s partners; – Germany vis-à-vis tightening of relations of Russia and China; – China’s and Russia’s role in transformation of international system in the context of German strategic interests and goals. The principal thesis of the article is as follows: Germany as the leading EU member state with global interests engaged in very developed cooperation with China and Russia which as authoritarian states act to transform neoliberal world order with the United States at the helm in multilateral system. Both countries through tightening of bilateral political-military as well as trade and economic cooperation head for augmentation of their international signifi cance as well as weakening of the role and position of the United States. Important strategies for long-term development of both states are: China – New Silk Road (2013), Russia – Eurasian Union (2015). The progressing process of the shift in international distribution of power is accompanied by a rash of threats, tensions, confl icts and other challenges on global, regional and local scale. The serious challenge for the West is the policy of the new U.S. presidential administration of Donald Trump, who since 2017 prefers realization the U.S. interests (America fi rst policy) both vis-à-vis to China and Russia, and toward the U.S. transatlantic partners and allies in the EU and NATO. It leads to accumulation of substantial political and economic controversies between Germany and the U.S. Key words: Germany, international implications, cooperation, China, Russiapl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectNiemcypl
dc.subjectimplikacje międzynarodowepl
dc.subjectwspółpracapl
dc.subjectChinypl
dc.subjectRosjapl
dc.subjectGermanypl
dc.subjectinternational implicationspl
dc.subjectcooperationpl
dc.subjectChinapl
dc.subjectRussiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleNiemcy wobec międzynarodowych implikacji zacieśniania współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w Drugiej dekadzie XXI wiekupl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0610pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska