Now showing items 41-60 of 122

  Title
  Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: postulaty modyfi kacji oraz uwagi de lege ferenda [1]
  Media in election processes [1]
  Media masowe i opinia publiczna w wypowiedziach Piusa XII [1]
  Media samorządowe jako narzędzie kreacji wizerunku lokalnego lidera i jego otoczenia (Na przykładzie analizy treści publikowanych w tygodniku samorządowym „TWOJE TYCHY”) [1]
  Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej [1]
  Moulding of professional and personal features of a character of future specialists on health [1]
  Najnowsza generacja nowojorskich budynków wysokościowych: superwysokie, supersmukłe i... mieszkalne [1]
  Network Communities as an Expression of Inclusive Culture of Participation in Political Protests: The Sunflower Movement Case Study [1]
  Nowy Jork – Dwanaście lat po zamachu z 11 września [1]
  Ocenianie w nauczaniu języków obcych zorientowanym na cele ogólne a ocenianie w nauczaniu zorientowanym na cele zawodowe [1]
  Od jakości ekologicznej do odpowiedzialności biznesu [1]
  Odbudowano kościół polskich zesłańców w Tobolsku! [1]
  Odpowiedzialność urzędnika za przestępstwa popełnione z chęci zysku w okresie międzywojennym [1]
  Ogrody terapeutyczne dla pacjentów z chorobami neurodegradacyjnymi [1]
  Optymizing the level of physical health of students by type of autonomic nervous system [1]
  Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć [1]
  Podstawy prawne decyzji w przedmiocie obywatelstwa polskiego. Analiza prawnoporównawcza przepisów obowiązujących od II Rzeczpospolitej do współczesności [1]
  Podstawy prawne nabycia obywatelstwa polskiego po 1918 roku – ziemie byłego zaboru austriackiego [1]
  Polepszenie poziomu fizycznego zdrowia studentów przy pomocy zaproponowanych ćwiczeń ruchowych z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemu [1]
  Polityka taryfowa związków zawodowych w Republice Federalnej Niemiec [1]